Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijt gij allen te zamen; er is geen koning ot priester over u.

Zoo spraken de valsche profeten. Zoo sprak de geest die niet uit God is, in de gemeente Gods. Listig was zijn taal en schier onmerkbaar zijne verleiding. De leugenaar van den beginne versiert zich altijd met de beloften Gods en heeft niets te beloven wat niet reeds God te voren heeft beloofd en gegeven: alleen rukt hij die beloften af van den eeuwigen grond en ent ze op den giftigen wortel der ontkenning. Geen in het vleesc-h gekomen .lezus Christus meer. Jezus Christus geen feit, geen persoon, geen openbaring Gods. maar symbool van een idee, symbool van de openbaring Gods in de gemeente, weldra in de gansche wereld. Ziedaar de leugen waarvan de adelaarsblik van Johannes de opkomst ziet in de gemeente, en waartegen hij profeteerende vermaant, zeggende: Geliefden, gelooft nieteeniegelijkengeest, maar

beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valsche profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hiertegen geeft hij den onfeilbaren proefsteen: hieraan kent g ij den Geest Gods: elke geest die Jezus Christus belijdt die in het vleesch gekomen is, die is uit God; en elke geest die dit niet be 1 ijdt, is uit God niet.

En nu is sinds den apostolischen tijd die leugengeest verstikt en spreekt hij niet meer in de gemeente ? Hij heeft gesproken en hij zal spreken tot aan het laatst der dagen, totdat hij zal uitgeworpen zijn uit de gemeente, zooals eenmaal Judas uit den apostelkring, en het hemelsche Jeruzalem zal nederdalen op aarde. Oneindig verscheiden zijn zijne vormen en onnaspeurlijk zijne gedaantewisselingen. Hij heeft voor iedere eeuw een eigen taal: hetgeen men gewoonlijk noemt den geest der eeuw, indien men daarin ook altijd nieuwe eischen des H. Geestes en nieuwe behoeften der gemeente moet erkennen, is in den grond de nieuwe vorm aangenomen door den geest die niet belijdt. Toch weet de gemeente Gods met haren onfeilbaren proefsteen de geesten die niet uit God zijn, spoedig te erkennen. Er zijn gewisse onveranderlijke kenmerken. Vooreerst belijdt de gemeente de waarheid als liisto-

Sluiten