Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Beproeft de geesten ofzjj uit God z ij n:wantvele valsche profeten zijn uitgegaan in de wereld. Die vermaning geldt ook ons, want de wereld is vol valsche profeten, vol geesten die niet. belijden. Dit is, zegt de apostel, de geest van den Antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal en hij is nu aireede in de wereld. Dit is de geest van den Antichrist, een geest, welke, naar de leer van den apostel Paulus, zal eindigen in de verschijning van een Antichrist, dit, zeg ik, om niet te belijden, om alle belijdenis voor waan en misleiding te houden, om hoog te verheffen 's menschen godsdienstigen aanleg, zedelijke natuur, maar tevens te beweren dat deze aanleg zich zelf genoeg is, in zich zelf bevrediging vindt, en dat niets buiten den mensch daaraan beantwoordt noch behoeft te beantwoorden. Welnu, is deze geest van den Antichrist ook thans in de wereld? Ach, wellicht is er geen tijd geweest dat hij zich zoo stout heeft vertoont, zoo onbewimpeld, en laat ons daarin ons verheugen, zijn eigen wezen uitgesproken. Of wordt de belijdende gemeente niet alom voor achterlijk, voor dwaas en hoogmoedig uitgekreten ? Men kan haar niet ten onder brengen; wordt zij niet vervolgd met eene felheid van haat, die, ja, door de eisehen en wetten der tegenwoordige maatschappij gevormd onder den invloed van het Christendom, wordt afgehouden van het aanwenden van stoffelijken dwang, maar die des te meer het verstand scherpt tot het aanwenden van die zedelijke dwangmiddelen, waarvan het niet te veel gezegd is, wanneer wij beweren dat maatschappelijke en zedelijke doodslag daarmede begaan wordt? Indien er eenig bewijs is van de kracht des geloofs ook in de tegenwoordige maatschappij, het is dit, dat de standvastige belijder van den naam van Jezus Christus de heftigste hartstochten in beweging zet van hen die in hunne humanistische onverschilligheid beweren voor niets het harnas aan te trekken en verdraagzaam

Sluiten