Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tk spreek van Duitschland; ik noemde reeds de wedergeboorte van de fransche kerk. Gij vraagt: hoe was het met Nederland bij de herkregen onafhankelijkheid? Ons vaderland treedt in kerk en staat beide, onder den scepter van den eersten koning uit het geliefde nationale stamhuis, een tijdperk van rust in die voor vrede gold. Dezelfde afhankelijkheid waarin de staatsmachten zich vrijwillig plaatsten van den wil des souvereins, bindt ook de kerk aan dienzelfden wil. De koninklijke gunst wordt verkregen ten koste van de vrijheid der kerk. Een kerkbestuur wordt aan de kerk opgelegd door koninklijk besluit. Theologische geleerdheid en kanselwelsprekendheid zet meerderen luister bij aan de verzwakte kerkleer, op vreesachtige wijze gehandhaafd. De levenskwestiën sluimeren, en de hoogste lof die nagejaagd wordt, is die van gematigdheid. Waarlijk, indien de ietwat ruwe, met veelvuldige miskenning van de eischen en plichten dezer eeuw gepaarde tegenstand, die het herstel der gereformeerde kerk op hare aloude grondslagen beoogde, ons niet uit den zoeten sluimer was komen wekken, die sluimer had een doodslaap kunnen worden; nu is ei slechts verwarring en ontbinding, en daaruit kan nieuw le\en ontstaan. Is het ontstaan, kunnen wij met blijmoedigheid de toekomst tegemoet gaan en kan onze vaderlandsche kerk zich in het geloof de belofte toeeigenen: „Hij gedenkt Zijns verbond tot in der eeuwigheid, des woords dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten?"

Wij schrijven het jaar 1 8 67. Vijftig jaren zijn voorbij gegaan, sinds het derde eeuwfeest der Hervorming, jaren die wij voor grooter of kleiner deel zeiven beleefd hebben. Waren het jaren van vrede? van vrede in kerk en staat? Gij weet het beter: de vrededroom heeft slechts vijftien jaren geduurd. Deze halve eeuw telt in haar kring bloedige jaarcijfers. Ik noem slechts 1830, 1848, 1806. Het zijn de gewichtigste, maar daar tusschen in is het revolutie op revolutie, oorlog op oorlog. Waar staan wij nu? Verwacht van mij geene signatuur van dezen tijd. Wie kan in

Sluiten