Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijk gebed voor hart en huis niet afscheide van het gebedvoor u, het gebed, ja ook wel voor hetgeen de gemeente heet in den uitgestrekten zin - want het gebed is elastiek omdat het geloof en de liefde waaruit het ontstaat geene grenzen kent,. - maar toch zeer bijzonder voor hen, met wie ik gemeenschapdes "eloofs gevoele; zeer bijzonder ook voor u, mijne tegenwoordige en vroegere leerlingen. Laat mij het u zeggen: nooit zou ik de vrijmoedigheid hebben, om van u de gewichtige belofte te vragen of gij des zins en des willens zijt bij de belijdenis Aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest door Gods genade te volharden, zoo ik u niet aan die almachtige genade zelve kon aanbevelen; zoo ik niet, waar ik in de leerkamer niet meer tot u spreek, u kon blijven gedenken voor den troon der genade; en dit is mij een teeken van verhooring dezer gebeden, dat er onder u zijn __ en betrekkelijk niet weinigen onder de velen, - die mij meermalen en ook nu getoond hebben, dat zij mij niet alleen als een leermeester beschouwen, van wien zij iet* - aci, i'wei zoo weinig - geleerd hebben, maar dat zij mijne herderlijke-

betrekking tot hen blijven zoeken en waardeeren.

Doch genoeg reeds over de aanleiding tot deze gedachtenisviering Ik heb over den toestand der gemeente niet willen spreken en gelijk er nimmer, althans voor zoover mij bewust is, van den' gewijden leerstoel eenig woord over mijne lippen gekomen, is, dat van partijschap getuigde en dus wettigen aanstoot kon -even, zoo wensch ik thans vooral dat de geest der zachtmoedigheid mij besture, waar de keuze van den tekst - gij hebt het immers wel gevoeld - mij toch gegeven is, zoowel door dien toestand als door het gevoel mijner heilige roeping als dienaar van Christus. Met zachtmoedigheid. Maar immers gij weet het: zachtmoedigheid is geene weekheid. De evangeliedienaar moet meer dan eenig ander mensch vreezen iemand te kwetsen,meer dan eenig ander het voorbeeld zijn van alle verdraagzaamheid, vergevensgezindheid, toegeefelijkheid zelfs, waarom? Omdat er niets kwetsender is dan het woord Gods dat hij te verkom ïgen

Sluiten