Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerste koninkrijk van den eersten koning in twee zelfstandige deelen. De vrede met België deed de sluimerende kerkelijke tweespalt in helle vlam ontbranden. Aan de ééne zijde: de erfenis van het rationalisme der achttiende eeuw, gewijzigd, gematigd, met velerlei geleerdheid versierd, ten deele verjongd en zich verjongende. Aan de andere: een krachtig opsteken van de banier der vaderen, van de onvervalschte belijdenis der hervormde kerken, met kennelijke voorliefde voor hetgeen in die belijdenis den geest der eeuw het meest in het aangezicht sloeg, met zekere uitdagende fierheid tegenover alle tegensprekers, ja, met een zeker overspannen najagen van de smaadheid der wereld, waarin men al te spoedig de smaadheid van Christus zag. Niet enkel in ons vaderland bestond deze beweging. Neen, alom in de protestantsche wereld zien wij onder verschillende vormen dezelfde beweging: tegenover de ontwikkelingen van het rationalisme, tot de laatste trappen van het ongeloof toe, tot een naturalisme dat geen geloof aan een persoonlijken God noch aan persoonlijke onsterfelijkheid toelaat, een krachtig, althans een levendig, soms hartstochtelijk geloofsleven, dat den hoon des ongeloofs trotseert, ja, zoekt, en zich liever laat smaden, liever voor onwetenschappelijk, dompig, onverdraagzaam wil doorgaan, dan eenige kritiek toe te laten over eigen beginselen of in de in haar geheel aangenomen belijdenis eenig gebrek of leemte te erkennen. Daar ligt in iedere jonge, krachtige beweging iets aantrekkelijks, iets veelbelovends, evenals in de onschuld van het kinderlijk geloof, als in de onbezonnenheid van den veerkrachtigen jongeling. at mij betreft, ik heb het evangelie van Jezus Christus niet van menschen ontvangen maar van God, en toen ik het begon te prediken was mij de beteekenis van het kruis van Christus voor eigen gemoed reeds geopenbaard en was ik reeds onder den richtenden en verlossenden invloed van dat kruis. Ik wist dat ik met mijn persoonlijk geloof stond op den eenigen grondslag der gemeente, door apostelen en profeten gelegd, en in de belijdenis onzer kerk met onnavolgbare eenvoudigheid en kracht uitgesproken: Jezus

Sluiten