Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Decapolis der heidenen, in het Sirro-fenicische land? Hij zat aan met tollenaren, maar werd hij ook niet genoodigd aan de tafel der fariseërs? Ja nog bij het laatste paaschfeest, weergalmden de Hosanna's niet op zijnen weg, van Jericho tot Jerusalem ? Is het niet een gezocht martelaarschap, zoo hij gekruisigd is? Waarom niet de gunst, de goede gezindheid der menigte gewaardeerd, bewaard, gebruikt?

Het schijnt zoo, indien men althans aan den toevloed der

menigte, aan het juichen der schare zedelijke waarde toekent. Indien mén de klacht des Heeren onbillijk vindt: „dit geslacht gelooft niet dan teekenen en wonderen"; of zijne bestraffing

onrechtvaardig: „gij volgt mij, niet omdat gij teekenen gezien

hebt, maar omdat gij van de brooden gegeten hebt ; ot het als zwaarmoedig wantrouwen beschouwt, dat hij zich niet aan hen toevertrouwde, omdat hij wist wat in den mensch was. Maar, dat zijn zedelijk instinct hem niet bedroog, dat hebben toch zijne ervaringen bewezen. Als een riet bewogen door den wind is de openbare meening. Toen Johannes van hem begon te getuigen, werd Johannes verworpen. Toen hij den tempel reinigde, vraagde men hem naar zijn volmacht. Op de genezing van den kranke te Bethesda volgde het raadsbesluit om hem te dooden. Op de spijziging der vijfduizend zijne verwerping in de synagoge te Kapernaüm Op de genezing van den blindgeborene zijne uitwerping uit den tempel. Op de opwekking van Lazarus zijne vogelvry\erklaring Op de Hosanna's het „Kruist hem." Binnen twee jaren is zijn lot beslist. In de eerste maanden eene eigene woning, eene veilige werkzaamheid. Dag: „de vossen hebben hunne holen; de vogelen des hemels hunne nesten, maar de Zoon des menschen heeft niet waar hij zijn hoofd kan nederleggen." Daar was eene zeldzame eenstemmigheid in de verwerping van hem: alle partijschappen, politieke en kerkelijke, hielden op tegenover hem, en alle partijen vereenigden zich tegen hem; Fariseërs en Sadduceërs, Herodianen en Johannes-jongeren, Kajaphas en Pontius en het volk Israël. Daar was voor hem geene plaats in de wereld.

O

V.

Sluiten