Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een doctorsdiploma kon hij niet. toonen. Evenmin bond hij zich aan geijkte vormen: hij leerde niet als de schriftgeleerden. Dat zijn vrij optreden en het vrije woord dat hij sprak de Fariseërs, vrienden van het officieele, ongunstig stemde, ligt voor de hand.

Fariseër was hij niet, noch in leer noch in leven.

Hij was het niet in hunne vereenzelviging van schrift en overlevering: „gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, maar ik zeg u." Van de wasschingen van handen en bekers en de vele reinigings-geboden, die geacht werden verklaringen der spijswetten te zijn. zeide hij: „er is niets van buiten den mensch in hem ingaande, hetwelk hem kan ontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het, welke den mensch ontreinigen (Mark. Vil: 15). Tegenover de angstvallige sabbatsbepalingen stelde hij het koninklijke woord: „de sabbat is gemaakt om den mensch, niet de mensch om den sabbat." (II: 27).

Hij was het niet in hunne politiek. Zijn geweten was niet bezwaard door het betalen van schatting aan den keizer: „geeft

den keizer wat des keizers is.''

Hij was het niet in het geheel hunner levensbeschouwing. Anders was zijne opvatting van Israëls roeping en heerlijkheid dan de hunne. Schrift en Sabbath en tempel was voor hem iets anders dan voor hen. De Schrift was voor hem niet het laatste en hoogste: zij moest vervuld worden. De Sabbath niet de boete-, maar de vreugdedag. Daarom die vele genezingen op dien dag. waaraan zij aanstoot namen. De tempel kon wel afgebroken worden, zonder dat het huis Gods verloren ging.

Schrift, Sabbath en Tempel anders te beschouwen dan do officieele vertegenwoordigers van den godsdienst in Israël, schriftgeleerden, ouderlingen, priesters, het deden: reden genoeg on; deze drie invloedrijke standen tegen hem te verbitteren.

Fariseër was hij niet, en daarom hoorden hem Sadduceërs vaak met welgevallen. Toch sloot hij zich niet bij hen aan.

Sadduceër was hij evenmin als Fariseër. Hij was het niet in hun pretentieus, zoogenaamd wijsgeerig, idealisme, als zij meenden

Sluiten