Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is het geheim zijner kracht, de grond zijner persoonlijkheid?

Hij is de bij God uitverkorene en dierbare. De bij God uitverkorene en dierbare? Dat is hij niet geworden. Hoe zou het kunnen? Hoe kan iemand worden wat hij niet is, bezitten wat hij niet heeft, geven wat hij niet ontvangt? Hij is het niet geworden, hij is het.

De oorspronkelijkheid van zijn wezen, -uit de wereld niet te

verklaren, is het bewijs zijner Godheid.

Het woord dat bij God was en dat onder ons heeft gewoond,

is zelf God van eeuwigheid.

Hij is het afschijnsel der heerlijkheid Gods, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Als zoodanig heeft hij zich in de

menschheid geopenbaard.

Het woord is vleesch geworden. In hem is God mensch geworden.

Tn zijn wezen komt niet God, maar de menschheid tot zich zelve, tot bewustheid en bezit van haar natuur.

Hij is meer dan een Fariseër of Sadduceër of Essener. Hij is de mensch, maar de mensch uit den hemel.

In zijne menschheid blijkt het dat de mensch is van Gods geslachte, bestemd om der goddelijke natuur deelachtig te zi,n. Hij is dier goddelijke natuur deelachtig; niet door strijd en overwinning maar van nature. Zijn menschwording is zijn strijd; zijn gelijkvormig worden aan ons, dat hij in ons midden nederdaalt, zich onzer aanneemt, zich in ons inplant, dat is zijn lijden en zijn sterven. Maar hierin juist openbaart hij zijne Godheid.

I)e man die Gods medgezel is, wil zaad zien en vele kinderen

der heerlijkheid deelachtig maken.

I)e mensch kan niet alleen zijn; maar God w il niet alleen zijn. Daarom zendt hij den Zoon in de wereld om zich eene gemeente te vormen die der goddelijke natuur deelachtig zal worden.

Sluiten