Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Wat hij van eeuwigheid is. dat is hij in den Jijd geworden. De historische Jezus is de openbaring, d. i het openbaar worden, de manifestatie in de werkelijkheid der zichtbare wereld, van den Zoon Gods. (1 Joh. III: 8.)

Uitverkoren en dierbaar bij God. Het is in de geschiedenis gebleken. De van de menschen verworpene is door God gehandhaafd. „Ziet, mijn knecht, dien ik ondersteune, mijn uitverkorene, in denwelken mijne ziel een welbehagen heeft.' (Jes. XLI:1.) Het is gebleken toen, zeven weken na den Paaschnacht waarin hij werd overgeleverd, zijne discipelen tot datzelfde Israël dat hem verworpen had, optraden met de verkondiging, dat God dezen Jezus had opgewekt en tot een Heer en Christus gemaakt, Krachtelijk is hij bewezen te zijn de Zoon van God naar den geest der heiligmaking uit de opstanding der dooden. (Rom. 1:4). Het is gebleken, daaruit, dat de daad waarin dat verworpen zijn door de menschen hare hoogste uitdrukking verkreeg, de daad waarmede zij hem volkomen verwierpen, juist de daad is geweest waarin God hem verheerlijkte. Zij verhoogden hem aan het kruis: aan dat kruis verhoogde God hem tot de volkome heerlijkheid en gaf hem den naam die boven allen naam is. Het is gebleken, ja, het blijkt iederen dag in de wereld, nu van dat kruis krachten des levens uitgaan en allen tot hem getrokken worden die hem eerst hadden verworpen. Nu het kruis, zijn hoogste lijden, zijne smaadheid, zijne verlatenheid, het geheim geworden is zijner macht in de wereld en er een evangelie des kruises wordt gepredikt aan alle creaturen. De steen, door de bouwlieden verworpen, is geworden tot een hoofd des hoeks, het fondament waarop de eeuwige tempel Gods rust in de menschheid. Hij, de bij God uitverkorene en dierbare, van de menschen verworpen, hij heeft dat uitverkoren- en dierbaar-zijn medegedeeld aan de menschheid, en waar zij door hem te verwerpen zich zelve als de verworpene

Sluiten