Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben; allen noemt gij broeders en met den algemeenen wereldgodsdienst der liefde dweept gij. Zeg mij, kunt gij de menschheid liefhebben als gij haar ziet in die veelheid van individuen, die u wel wat liefs, maar ook veel, heel veel leeds doet ondervinden? Kunt gij aan uw ideaal blijven gelooven, als gij, hoe hooger gij het stelt des te dieper uw afstand, neen uw afval van het ideaal moet betreuren, des te meer klagen over uwe onmacht. Hebt gij niet noodig den mensch, aan wien gij u kunt aansluiten als aan God, den mensch, dien gij niet steunt en verheft, maar die u

verlost en heiligt ?

In de binnenkamer zoekt gij troost, gij stille in den lande,

ver van het gewoel der menschen. In de wereld voelt gij u eenzaam, maar eenzaam zijt gij niet alleen. Wel u, gij verstootene en verlatene ziel, wel u, zoo gij zelf niet verstoot en verlaat. Maar zeg mij, zoo gij het hart van uwen God zoekt en vindt, vindt gij dan in dat hart alleen het uwe en niet ook dat van uwen broeder? Kunt gij bidden: „mijn Vader" zonder dat het worde een „Onze Vader, die in de hemelen zijt"? Zoo gij God» hart voelt kloppen voor u, klopt dan ook het uwe niet voor uwen medemensch, zondaar als gij, hulpbehoevend als gij, voor verlossing vatbaar als gij ?

Van de kerkelijke partijen en richtingen houdt gij u vrij, daar buiten zoekt gij uwe plaats. De maatschappij is uw ideaal. Daar wilt gij optreden als praktisch man, als hervormer wellicht.

Zegt mij: bevredigt u het bestaande? Ziet gij klaar 111 het heden, met al zijn verwikkelingen en verwarringen? Zijt gij die krachtige, consequente man, vol praktische wijsheid, die man van nuchteren zin en helderen blik, waarvoor velen u houden? Zegt mij, ook gij, die ontevreden met het heden uw blik richt naar de toekomst en tevreden zult zijn als gij zult kunnen sterven met de bewüstheid van naar de mate uwer gave die toekomst te hebben voorbereid, zegt mij: wordt uw geloof aan die toekomst nooit geschokt? Niet geschokt, als ondanks alle uwe bonden tot vere-x

Sluiten