Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling van het mensclielijk geslacht en volmaking der maatschappij. <le vulkaan onder uwe voeten brandt en de oorlogstoorts gestadig boven uwe hoofden vlamt?

Ik zeg u niet: geeft uwe idealen op. welke ook die idealen zijn, onttrekt u aan het heden, aan maatschappij en kerk en zoekt ergens eene plaats — waar zoudt gij haar vinden ? — waar niet getwist en niet gestreden wordt. Ik zeg u niet: werpt uw geloof aan de toekomst weg. Veeleer behoudt het, behoudt alles wat geloof genaamd kan worden, al is het ook een flikkering, al schijnt de vlam rood in den nevel. Ik zeg u niet: gaat heen in de wijde wereld; verlaat uw kring, uw land, uw kerk en zoekt of het elders beter is; veeleer: een iegelijk blijve in den kring waarin hij geroepen is.

Maar dit zeg ik u: 't oog omhoog, het hart naar boven; hier beneden is het niet: 't ware leven, lieven, loven, is maar, daar men Jezus ziet.

Jezus, als de hope Israëls. Jezus als het licht der wereld; Jezus als de verborgen Heiland; Jezus als de Koning der eere en de Heer der heerlijkheid.

Hij komt, Hij komt ten gerichte, Hij komt ter verlossing.

Hij komt midden onder de rechtzinnigen; en als hij komt scheidt zich de doode leer van het leven: een Saulus wordt een Paulus en over den eens vergooden ijveraar wordt een anathema uitgesproken door den mond der priesters.

Hij komt midden onder de vrijzinnigen; en de persoonlijke vrijheid die hij geeft wordt niet geduld door de partij der beginsellooze tolerantie.

Hij komt in uw cel, in uwe binnenkamer, gij eenzame bidder; en het zal moeten blijken of gij met het talent, dat hij u aanbiedt, zult uitgaan en woekeren, dan of gij het neemt en daarbij den zweetdoek om het in te wikkelen.

Op de wegen der wereld ontmoet gij hem, en waar zich een maatschappelijk vraagstuk opdoet, overal vindt gij op den bodem zijn naam. en op iederen weg van ontwikkeling treedt hij

Sluiten