Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TEGENSPOEDEN DES LEVENS EENE BRON VAN VREUGDE.

Acht het Toor groote vreugde, mijne broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,

Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.

Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildeiijk geeft, en niet verwijt; en zü *al hem gegeven worden.

Jacobus 1:2 — 5.

In de schriften des O. Testaments vinden wij meermalen vermeld dat mannen, die ons als geloovigen, ja als helden Gods worden voorgesteld, teekenen vragen, ten einde zich te vergewissen dat zij op des Heeren weg zijn en dat God hunne wegen goedkeurt. Gelaakt wordt dit vragen naar teekenen aldaar niet; ja, die teekenen worden hun verleend. Zoo lezen wij van Eliezer, Abraham's knecht, den oudste van diens huis, regeerende over alles wat hij had, dat hij, uitgezonden naar het land zijns heeren om voor diens zoon eene vrouw te nemen en aldaar aangekomen, den Heere bad om eene aanwijzing der bestemde bruid en zegt hij _ dat ik daaraan bekenne, dat gij weldadigheid bij mijnen heer gedaan hebt" (Gen. XXIV : 14). En ziet, Kebekka kwam uit en zij drenkte zijne kemelen. Zoo wordt van Gideon, den held Gods, verhaald, dat hij, geroepen om Israël te verlossen,

Sluiten