Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijken horizon vertoont en waarvan hij de kennis zoekt. Z'j noemt die onbekende, onzichtbare een koninkrijk, en we ie koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods.

Koninkrijk der hemelen! Koninkrijk Gods! Hoe liefelijk is het beeld dat dit woord in onzen geest doet oprijzen! Krachten macht en eenheid. Orde en harmonie en schoonheid. Reinheid en heiligheid, volheid van leven. Een koninkrijk, een koninkrijk der hemelen, een koninkrijk Gods. Al wat liefelijk is en we in , a wat verheven is en schoon, de reinste poëzie des harten vindt hare uitdrukking in de samenvoeging dezer diie woorden.

Geene menschenmassa's aan de natuur gebonden, naar stammen en rassen verdeeld en in onbewusten drang vijandig tegen elkander overstaande. Eén koninkrijk. Geen maatschappe ij~ lijden, geen strijd van armen en rijken, geen worstelen tegen ie^ lijden der natuur. Een koninkrijk der hemelen. Teen ijverige staten, geen eerzuchtige vorsten, geen afgu'^t, geen aa , geen oorlog van allen tegen allen, geene zonde hoe ook genaam .

Een koninkrijk Gods.

Begrippen heeft de heilige Schrift niet om deze onzichtbare wereld te beschrijven, maar wel beelden; beelden ontleend aan al wat ooit de wereld schoon en liefelijk en begeerlijk heeft geacht. De hoogste taal is hier zoo ergens te huis, met ie proza van het verstandsbegrip maar de poëzie van het beel .

Welnu, door het geloof staan wij met die onzichtbare werel in verband, leven in haar, werken voor haar. Het geloof ontrukt ons aan den neerdrukkenden dampkring der zichtbare werkelij heid en doet ons hemellucht ademen en hemellicht aanschouwen.

De wereldbeschouwing der heilige Schrift, die aan de vermaning van ons tekstwoord ten grondslag ligt, is deze: die onzichtbare wereld is de werkelijke, zij is de eeuwige, onvergankelijke; de zichtbare is schijn, zij gaat voorbij. Acht cus \ooi groote vreugde al wat u der onzichtbare wereld nader en van e schijnwereld af brengt, voor groote vreugde indien door menigerlei verzoeking uw geloof beproefd wordt.

Sluiten