Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Schrift de openbaring zijns levens bestaat, verschijnselen, waarvan de menschen zeggen dat sommige natuurlijk en andere bovennatuurlijk zijn, maar waarvan eerst de vereeniging de eenigheid zijner persoonlijkheid en in die eenigheid de waarborg harer werkelijkheid is. Wij verwerpen die schoolsche onderscheiding van natuurlijk en bovennatuurlijk in hem. Hij is ons zelt en de vo-

maakte natuur én de meest volstrekte loochening der onvolmaakte

die ons omringt. En dit beweren wij, op grond der ervaring van allen die gelooven, niet dat er één is die hem kan verklaren, niet dat er één is die alles in hem ziet; maar dat die hem ziet, van welke zijde ook. maar hem ziet, en in die woorden en daden en lotgevallen die van hem zoo fragmentarisch mogelijk beschreven zijn, zijn hart heeft gevonden, dat die het eeuwige leven heeft en niet meer naar teekenen vraagt. Hij gelooft 0111 Jezus wille,

lui gelooft in hem en 0111 hem in den Vader.

,De volmaakte en geheel oprechte mensch, in geen ding gebrekkelijk," dien Jacobus ons als het ideaal voorhoudt, dat wij moeten trachten te bereiken: eerst moeten wij hem zien, om aan het ideaal te gelooven en het te grijpen. Welnu, gij hebt hem gezien, gij kunt hem zien. Ontleedt onze evangeliën met, beoordeelt niet naar uw maatstaf wat u van dien éénige wordt verhaal . geeft u eenvoudig over aan den indruk van zijn woord, van zijn werk, van zijn kruis en voorwaar, het zal u met verwon eren dat van hem gezegd wordt, dat hij is opgestaan uit de dooden en verheerlijkt aan de rechterhand Gods. Het zal u verwonderen dat men daaraan kan twijfelen. De volmaakte en oprechte mensch in geen ding gebrekkelijk, het is de menscli, die den lijdensweg als°den weg des levens heeft aanvaard en door lijden is ingegaan in de heerlijkheid, de mensch, die van de wereld geem, heerlijkheid heeft willen ontvangen maar smaadheid, en ni haar Koning is en haar Heer.

V.

10

Sluiten