Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus veracht de scharen niet. Hoe beschouwt hij haar? Als „schapen, die geenen herder hebben." Men moet met de Oud-Testamentische Schrift vertrouwd zijn om te weten hoe liefelijk dit beeld is in het oog van den Israëliet. Gij kent het schoone davidische lied: „ De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weide; hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren." (Ps. XXIII). Zoo spreekt de geloovige. En wat is de belofte Gods? „Ik zal mijne schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere.... En Ik zal eenen éénigen Herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden." (Ezech. XXXIV: 15, 23). Welnu, die herder is gekomen en zijne schapen hooren zijne stem en ... „ik ken dezelve en zij hooren mijne stem." Zij hooren zijne stem omdat het de stem is der roepende liefde. Die schapen zijn „vermoeid en verstrooid" (eigenlijk: „geslagen en verdwaald"), gelijk die schapen die geenen herder hebben. Zij dolen op alle bergen en op allen hoogen heuvel, zij zijn geworden tot eenen roof, al het wild gedierte des velds tot spijze, omdat er geen herder is en de herders naar de schapen niet vragen (Ezech. XXXIV: 5, 8). De herders vragen niet naar hen. Waar is de herder, de koning Israëls? Ach, daar is er geen. Wat weten de scharen van de beschermende machten der maatschappij ? Den staat kennen zij slechts door de tollenaren en de schatting; de kerk door den priester en den leviet, die voorbij gaan. Immers „de schare die de wet niet weet, is toch vervloekt." Daar is niets aan te doen. Daarom zoekt ieder schaap zijn eigen weg en staat bloot aan allerlei gevaar, den weg niet kennende, „gewond en verdoold", omdat zij geen herder hebben, geen herder om het verlorene te zoeken, het weggedrevene weder te brengen, het gebrokene te verbinden, het kranke te sterken, het lam te dragen en de zogenden zachtkens te leiden.

Geen herder! . . . . Ja, zie hier, de goede herder, die zijn leven stelt voor de schapen, die in de woestijn komt en het verlorene zoekt.

Sluiten