Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schapen zonder herder. "Waar is de herderlijke zorg van den staat? De aartsvaderlijke regeering heeft men bespot. Het is wel. Wat heeft de moderne staat in de plaats gegeven? Of is dit wellicht de weg om het kranke te genezen, het verstrooide te verzamelen, dat de kanker van dronkenschap en ontucht, ter liefde voor de vrijheid, onbeteugeld voortwoekert, ja, door hetgeen tot veredeling van de mindere standen, alsof het een ras ware, vaak wordt verricht en bevorderd, eer in de hand gewerkt dan bedwongen ?

Dat is de roeping der Kerk, zoo spreekt de Staat en zegt met Pilatus, ziende den armen verslagene en gewonde: ik ben onschuldig aan zijn bloed.

De Kerk. Ach, over hare eigene ellenden wil ik thans niet spreken. Maar al ware zij niet aan hare vleugels gewond, toch ware zij gebonden. Gebonden niet door de staatsmacht. De vrije kerk toch is de leuze. Maar gebonden, doordat men haar van lucht berooft om te ademen. Geen plaats voor haar, geen tijd voor haar. De zondag wordt haar ontnomen; die wordt ingenomen door allerlei maatschappelijke belangen, of waar dat niet is, door wat nog meer de Sabbatsrust verbreekt. Is de zondag niet de Satansdag bij uitnemendheid, voor wie hij niet de dag des Heeren is? De tempeldeuren staan open, maar de stroom der eeuw gaat voorbij. De tijd schijnt niet verre dat hare tempels als gedenkteekenen zullen staan van een onherroepelijk verleden. Voor haar geene plaats in de maatschappij, geene plaats in de school, in de raadzaal, in de wetenschap. De moderne maatschappij, voorzeker, wil de vrije kerk; maar verstaat zij er meer onder dan dat de godsdienst buiten het gebied van hare bemoeiingen ligt? Bekommert zij zich om de vraag of er voor haar woord en werk tijd en plaats is in haar midden? De arme, de verslagene en gewonde, de Samaritaan die daar aan den weg ligt, van alles beroofd, weet het niet; hij zoekt hulp en steun bij de kerk en indien hij al niet den priester en den leviet ziet voorbij gaan, maar al te vaak moet hij op zijne klacht het antwoord verne-

Sluiten