Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat bidt de gemeente?

Zij roept niet om gerichten; zij vraagt niet naar veranderingen in de uitwendige gestalte der dingen. Zij aanvaardt die waar zij komen, maar zoekt ze niet. Zij bidt dat de Heer des oogstes arbeiders uitstoote in zijnen oogst.

Arbeiders. Menscben die zijn werk doen, mensclien door zijn geest bezield: dat Hij ze wekke en roepe en zende.

In de geheiligde persoonlijkheid alleen is kracht. Het goede zaad op den akker zijn de kinderen des koninkrijks.

Geheiligde personen. Deze zijn de arbeiders Gods, de medearbeiders van den Zoon des menschen.

Wat is hun arbeid? Zijn zij alleen verkondigers des woords? Geheiligde personen is het eensluidend met kerkelijke personen ?

Hoe werkte Jezus?

Hij leerde en predikte in de synagogen. Dus de kerk die daar leert en predikt heeft haar taak voor den oogst. Zij doet zijn werk.

Maar Jezus spijzigde ook de menigte. Ook de armverzorging, kerkelijk of maatschappelijk of huiselijk, is een deel van dien arbeid.

Jezus genas de kranken. Ook al de middelen, door de wetenschap aangegeven, door de maatschappij aangewend, tot leniging, overwinning, voorkoming van krankheid en ziekte, behooren tot die taak.

Jezus heerschte over de geesten. Ook de toovermacht der oorspronkelijkheid en der genialiteit, het lied des dichters, de arbeid des denkers, de wilskracht des machtigen, zijn talenten om mede te woekeren voor zijn koninkrijk.

De volheid van alle gaven is in hem. Maar aan elk onzer is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus (Ef. IV: 7).

Mits het zij de genade. Mits het alles geheiligd zij door den geest der ontfermende liefde, die de geest is des Heeren.

Dan dient alles den Heer en bereidt zijn oogst.

Sluiten