Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplant heeft om de heilige bron. Is de liefelijke Jezusnaam niet geworden een strijdleuze in plaats van een banier der vereeniging ? Waar echter naar de levende wateren des heils wordt uitgezien, waar de mensch naar de werkelijkheid zoekt der verlorene idealen, voorwaar, daar is het oog geopend, en de weg ontdekt. Niet door de kerk heen gaat de weg, maar hij zelf is de weg, zooals hij de waarheid is en het leven. AVaar het oog eenvoudig is, door geen hartstocht en partijdrift beneveld, daar ontdekt het in den man der smarten den koning der heerlijkheid; en wie deze getuigenis in zijn hart heeft, dat hij den wil des Vaders die in de hemelen is wil doen, die bekent ook van zijne leer dat zij is uit God.

Maar indien de arme, verdoolde menschheid, verre van het Godshuis op aarde in de woestijn de bron des levens niet ziet, maar de engel uit den hemel toch over haar waakt en haar bewaart, waar, zoo vragen wij, waar is het aanrakingspunt, waar is in de natuur des menschen de polsslag, die het hart Gods kan ontmoeten en er den polsslag van gevoelen?

Zie, met al zijn kracht en al zijn levenslust, en schoon ook hij een kind der belofte is, ligt daar toch de jongeling te sterven, te sterven naast de levensbron. Daar ligt het smachtende, aamechtige kind ter neder, onder de doornen. Het heeft geen stem om te roepen, het heeft geen oog om te 'zien, geen oor om te hooren. Is hij ons niet het beeld der kwijnende, stervende menschheid, die zoo veel toekomst heeft, zoo veel kracht gevoelt, zoo veel levenslust openbaart, en die toch zich niet laaft met het levende water en die haar kracht zich voelt ontzinken en wier bloei ten doode rijpt? Wel heeft God naar des jongens stem gehoord, en die stem was het gekreun van den stervende; maar hij kan de stem Gods niet vernemen noch de bron zoeken: wie zal voor hem de stem des engels hooren, wie de verborgen bron ontdekken, wie hem opbeuren en vasthouden met de hand en hem de verkwikkende teug reiken?

Het is Hagar de moeder. Wel heeft zij den moed niet het

Sluiten