Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geliefden nederknielde; mijne gebeden, zoo vaak mijn troost, mijn toevlucht, mijn kracht; mijne gebeden, zijn zij ook wegvliedende schaduwen? IJdelheid der ij d e 1 he den, all es i s ij delheid: dit verstandige maar zoo troostelooze woord, heeft het ook betrekking op mijne gebeden?

Daar zijn er, die tot antwoord zullen geven : eerst daarvan geldt dit oordeel volkomen. Gebeden, wat zijn het anders dan klanken, ijdele woorden ? Dat zijn juist de schaduwen te midden der werkelijkheid; de bidders, dat zijn de nevelgestalten die niets achterlaten, te midden van deze krachtvolle, nijvere, strevende menschheid. Het zichtbare is de werkelijkheid; het onzichtbare is schaduw.

Dezulken ik denk niet dat zij zich alhier bevinden. Wat zouden zij doen in het huis des gebeds? Het is tijdverlorenen tijd is geld, en geld is de werkelijkheid. Zij hebben het nieuwe jaar wel anders aan te vangen dan om met de gemeente op te komen in het huis des Heeren! Maar gij gelooft aan de kracht des gebeds, anders zoudt gij hier niet komen. Gij hebt behoefte aan werkelijkheid, aan hetgeen blijft te midden der schaduwen. Daarom zoekt gij het eeuwige, den Eeuwige. Wel u, zoo die behoefte u herwaarts drijft. Gij ziet zonder vreeze de schaduwen voorbij vliegen, de onzekere toekomst in onbestemde nevelgestalten u naderen. Gij verdwijnt niet mede; gij zinkt niet weg in den nacht van het verleden. Gij zijt een kind der toekomst, een kind der eeuwigheid. Gij gaat die toekomst te gemoet en laat haar niet eerst komen. Gij treedt voorwaarts en gij weet waarheen. Neen, uw leven is geen droom eener schaduw; want uw leven is uw werk en gij, gij zijt Gods werk.

Uw leven is uw werk, zoo gij Gods wrerk zijt. Gij leeft niet lijdelijk, gij zijt geen voortgedreven spil in het rad des tijds. Gij zelf beweegt mede den tijd, want gij leeft in eeuwigheid.

Gij leeft in de eeuwigheid? Hoe groot zou onze troost zijn en hoe blijmoedig zouden wij de onzekere toekomst te gemoet gaan, zoo wij dat van ons zeiven konden gelooven! Ik wil u

Sluiten