Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Judea tot aan Jeruzalem, met vermijding van de steden der Heidenen en der Samaritanen, is zij ons niet liet beeld der levensreize van den christen, die immers eene zendingsreis is, het beeld der oneindige verscheidenheid van ontmoetingen, ervaringen, omgevingen, waarin de christen zijne roeping, altijd dezelfde, vervult te midden eener vijandige wereld? De scheiding der twaalve, die daar henen trekken, twee aan twee, keert zij niet altijd weer terug in de verscheidenheid der wegen waarop de Heer de zijnen leidt? Zij zijn nog niethereenigd bij hunnen Zender. Zij gaan van hem uit, maar dan gaat ieder zijnen weg, toch niet zonder den broeder naast zich totdat zij weder vergaderd zullen worden tot

hem die hen zond.

Welnu die zulk een werk doen, een werk dat zij nimmer

voltooien, ontvangen de belofte, dat zij, vóór het ten einde gebracht is, zullen zien, zullen aanschouwen, dat het reeds volbracht is. Zij zullen hun doel bereikt zien, als zij het nog ver af wanen. Zij zullen den Zoon des menschen zien komen, vóór

zij hunne reize hebben voltooid.

Laat ons in het licht dezer belofte de verschillende deelen

van het werk der discipelen des Heeren beschouwen.

Het is een werk in hun eigen hart;

in hun huis;

in de maatschappij;

in de kerk.

I.

Dit is de wil Gods, uwe heiligmaking. Het zaad des woords, het evangelie des koninkrijks in ons geplant, moet daarin ontkiemen en vruchten dragen.

Heiligmaking, wat is zij? Allereerst schijnt zij iets negatiefs. De zonde moet overwonnen worden.

Sluiten