Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Doch het werk der liefde breidt zich verder uit dan tot het huisgezin. De christelijke familie is de grondslag der christelijke irïaatschappij.

Eene christelijke maatschappij? Of zijn er wellicht onder ulieden die dit woord verouderd noemen, die meenen dat de godsdienst niets te maken heeft met het maatschappelijk leven? Zij kennen de kracht niet van het evangelie, dat als de zuurdeesem werkt verborgen in de drie maten meels. Zij zijn blind voor het eigenaardig karakter der beschaving, als in haar diepsten grond wortelende in het zedelijk godsdienstig leven, door het evangelie gewekt en gekweekt.

Maar ik kan mij dezulken niet voorstellen onder hen, die de behoefte gevoelen het nieuwejaar te komen inwijden in het huis des gebeds.

Welnu, Gel., groot of klein, rijk of arm, man of vrouw, gij hebt allen naast en in uw huiselijken werkkring, uwen maatschappelijken. Zoo gij christenen zijt, kunt gij dien niet afzonderen van uwe christelijke roeping.

Het is niet hetzelfde of overheid en rechters, die binnen de hun aangewezen werkkring de wetten van den staat hebben te handhaven, recht en veiligheid, bloei en welvaart te bevorderen, in deze hun aangewezen taak slechts het middel voor oogen houden en niet het doel, slechts de wet, en niet den mensch voor wien de wet is.

Het is niet onverschillig of wetenschap en kunst beoefend worden met het zelfzuchtig doel van eer of voordeel, ook wel tot genoegen en verpoozing, of dat zij als middel beschouwd worden om 's menschen gave te wekken, zijn gezichteinder uit te breiden en daardoor zijn Schepper te verheerlijken.

Het is roeping van handel en nijverheid om de verbintenissen der volken, die zij maken en waarop zij rusten, tevens te

Sluiten