Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gij kent hem:" die Geest der waarheid heeft hem alles doen verstaan en alles doen overwinnen. Aan den Vader in den hemel houdt hij vast en aan zijne discipelen op aarde, want de Geest der waarheid doet hem altijd den Vader zien, en zijne discipelen als de hem van den Vader gegevenen beschouwen. Door dien Geest der waarheid weet hij dat de ure gekomen is, de ure van zijn heengaan tot den Vader, door den nacht des doods heen, en dat die ure is de ure der volkomene toewijding aan de zijnen. Door dien Geest der waarheid gaat hij thans in den dood en in het gericht, met het triomfwoord in het hart: „Ik heb de wereld overwonnen."

II.

,;Ik zal den Vader bidden, en hij zal u eenen anderen Trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid."

Reeds dadelijk treft ons in deze belofte deze eerste beschrijving van den anderen Trooster, dat hij bij hen zal blijven in deieeuwigheid. Kennelijk ligt hierin de tegenstelling tusschen den Trooster die heengaat en den Trooster die blijft. Tegenover deze twee jaren van ongekende kracht en ongekende vreugde, 1111 eene blijvende, eene eeuwige kracht en vreugde. Alles wat Jezus in dien korten tijd voor hen geweest is zal nu die andere voor hen zijn. Hij zal de plaatsvervanger zijn van hem die heengaat.

Maar ach, is dit niet een snijdend afscheidswoord, snijdend voor het hart van hem die het spreekt, snijdend voor het hait van hen die het hooren?

Snijdend voor het hart van Jezus. Indien daar een ander zijne plaats zal innemen, zal hij dan niet spoedig vergeten zijn? Is dat niet menschelijk? Ieder gemis immers wordt vergoed, iedere ledige plaats weder ingenomen. Toen Apollos te Ivorinthe kwam was Paulus, de stichter der gemeente, spoedig bij een deel

Sluiten