Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bondenen Nazareners, in wien hij een koning des geestes zag, zocht te ontkomen, en spottend zeide „wat is waarheid?" Dat had Kajaphas gedaan, toen hij op het richtende woord: „gij hebt het gezegd", in gehuichelde verontwaardiging zijne kleederen verscheurde en uitriep: „hij heeft God gelasterd'. Dat had Judas gedaan kort te voeren met zijn woord: „Ben ik het, Rabbi". Dat doet de wereld, zoo vaak de getuigenis van Jezus als eene getuigenis der consciëntie tot haar komt en lichtvaardig uitwijkt en zegt: „Voor ditmaal ga henen" (Hand. XXIV : 25). Zij kan den Geest der waarheid niet ontvangen, omdat zij hem niet ziet en niet kent, en zij ziet en kent hem niet, omdat zij de waarheid niet zoekt, en het licht der waarheid dat in het geweten eens iegelijken menschen is, uitdooft, die kleine overblijfselen, waarvan onze belijdenis zoo treffend zegt (Art. XIV), dat zij „genoegzaam zijn om den mensche alle onschuld te benemen.

Is het niet, dat, als wij verstaan hoe in het kennen van den Geest der waarheid, de vatbaarheid bestaat om dien Geest te ontvangen, wij evenzoo begrijpen dat Jezus dien Geest voor zijne discipelen zal vragen, maar voor de wereld niet kan vragen? Dit is geen willekeurige beperking, nog veel minder eene begrenzing zijner liefde. Zij alleen kunnen tot hem komen en zijne discipelen worden, zij die door den Vader getrokken worden. Ook hierin betoont hij zich als de Zoon, die de ordeningen des Vaders niet breekt maar handhaaft, als de Verlosser, die de schepping niet vernietigt maar herstelt.

De Geest der waarheid dan, dien de Vader zenden zal, is de plaatsbekleeder van den Zoon. Wat hij, Jezus, voor hen was, zal na zijne verheerlijking de Geest der waarheid voor hen zijn. Maar hebben wij hiermede reeds de heerlijkheid dier belofte verstaan en er al den troost van ontvangen?

Waarom heet juist die geest de Geest der waarheid? Is dan de waarheid zoo vertroostend, zoo aantrekkelijk, zoo verheerlijkend, dat zij ons het gemis van den zichtbaren Leidsman, den hoorbaar tot ons sprekenden Trooster, kan vergoeden? In het

Sluiten