Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar liefelijker lichtstraal schittert in het woord des apostels van Jezus Christus dan in dat van den griekschen wijze. Immers niet alleen het licht van waarheid en recht, maar dat van de hoogste waarheid en van het hoogste recht, het licht der liefde straalt in dat woord.

Hij uit een wensch, den wensch der liefde, den wenscli dat zijne naasten die hij ziet en hoort, ja die zijne vijanden zijn, die daar vóór hem zitten ten gerichte, diezelfde inwendige gelukzaligheid mochten deelachtig zijn die hij geniet, en daarbij bevrijd blijven van de rampen die hem treffen.

En niet gemaakt is dat woord, niet trotsch; neen het is de natuurlijke uitdrukking van een geloof, waarvan het innigste, het wezen, de kern is liefde, de eeuwige, heilige liefde, de liefde Gods.

Hij gevoelt zijn lijden: de hooge gezindheid waarin zijn geloof bestaat, verstompt het natuurlijk gevoel niet, integendeel scherpt het. Hij overziet ten volle het hopelooze van zijn toestand. Dien toestand begeert hij voor niemand; maar wel wat dien toestand dragelijk maakt, wat kracht geeft dien toestand klaar te aanschouwen en met lijdzaamheid, ja met vreugde te dragen, wat hem inwendig gelukzalig maakt trots al het leed van buiten.

Toch is dit woord alleen daarom zoo schoon en zoo liefelijk, omdat het onmiddellijke opwelling des gevoels is. Ware het doordacht, het zoude niet meer schoon en liefelijk zijn, omdat het niet meer waar zou kunnen zijn. In het ondoordachte van dit woord ligt zijne schoonheid en verhevenheid. Immers, wat Paulus voor zijne vijanden wenscht: zijne inwendige zaligheid maar zonder zijne banden, is eene onmogelijkheid. Had Paulus over dezen wensch nagedacht, hij zou dien niet meer hebben kunnen uitspreken. In geene der vele zegenbeden in zijne brieven voor de gemeenten uitgesproken, vinden wij iets dergelijks. Inderdaad — hij leert het ons overal en het is de leer aller apostelen, de uitlegging van het kruis van Christus: — daar is geene inwendige zaligheid zonder uitwendig lijden, geene geestelijke vrijheid zonder maatschappelijke gebondenheid.

Sluiten