Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo het er eene is, meer geldt in die kerk die hem als haar hoofd erkent, dan toen dat woord door den wereldlijken vorst gesproken werd? Waarom, indien hij gevangen is, doet hij dan niet als de gevangene Paulus, die daar schrijft: „zoo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heer" ? Het zou zoo edel zijn en zoo apostolisch, indien er woorden van zegen over de menschheid der negentiende eeuw van die lippen kwamen in plaats van woorden der vervloeking. Waarom ? Ach, de geest van het oude, heidensche Rome was niet gestorven, maar deed andermaal, als Lucifer in het paradijs, woorden der verlokking hooren naar de verbodene vrucht: gij zult zijn als God, gij moet niet dienen maar heerschen. Rome werd een rijk dezer wereld, en wat het als zoodanig over de wereld gebracht heeft, daarvan getuigt de geschiedenis der martelaren in de nieuwe wereld, daarvan de vrees die zij overal inboezemt heden ten dage voor hare plannen, niet in eene verre maar zelfs in de naaste toekomst. Waarom heeft zij den kruisweg verleerd? Waarom luistert zij niet naar de stem van de vorsten der apostelen, wier graven zij bouwt, van Paulus den gevangene in den Heer, van Petrus den gebondene, die daar oud geworden zijnde heengeleid werd waar hij niet wilde (Joh. XXT)?

Het zij ons Protestanten tot waarschuwing en leering.

Daar wordt heden ten dage veel gesproken over het recht der gezindheid ; de vraag of de kerk een publiekrechtelijk karakter heeft of zich slechts op het privaatburgerlijk recht, dat ieder van den staat erkende corporatie als zoodanig bezit, kan beroepen, zweeft op veler tong, zonder dat velen die voor het eerste ijveren liet onderscheid tusschen beide opvattingen recht verstaan. Deze vraag van den kansel te behandelen ware misplaatst. Wij willen u liever op den oorsprong der protestantsche kerken in de Hervorming wijzen, om waar het noodig is den kerkelijken ijver, die helaas, niet immer een heilige ijver is, tot de rechte maat waarin alleen zijn kracht gelegen is, terug te brengen en de juridische vraag zelve van de vergaderingen der gemeente, waar zij niet te huis is, tot de politieke kringen, ik bedoel zoo wel

Sluiten