Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straf, alzoo kon uitgelegd worden: alle straf is kastijding, heilzame kastijding, uitgelegd in het heerlijke licht van het doel der kastijding: „de vreedzame vrucht der gerechtigheid?"

Kan dat?

Voorwaar. Belijden wij niet het evangelie des kruises? Een evangelie des kruises — wat zegt het? Het kruis, liet hout dei vervloeking, de smadelijke dood des misdadigers, die 0111 zijne misdaden gestraft wordt, hoe kan het een evangelie zijn ?

Het evangelie des kruises, het is liet evangelie van hem die geen zonde gekend hebbende, zonde voor ons geworden is, van hem die den vloek aan het kruis gedragen heeft om dien weg te dragen.

Het bittere, het eenigst bittere in het lijden dezer wereld, dat wij er den toorn Gods in zouden smaken, is het niet weggenomen doordat Hij, die vol van genade en waaiheid is, dat lijden heeft gedragen en door dat lijden is ingegaan in zijne heerlijkheid ?

Zijne genade is over ons gekomen die onder den vloek deizonde lagen. Zijne genade, die eeuwig in hem is, waardoor hij is de Zoon des welbeliagens, de eeniggeborene des Vaders, zij is ons deel geworden. Hij is in de wereld gekomen, in de wereld die van God slechts kende den toorn die van den hemel zich openbaart over alle zonde en ongerechtigheid der menschen, die de waarheid in ongerechtigheid te onder hielden, hij is in de wereld gekomen om dien ban te breken, de werken des duivels te verbreken. Zijn dood is onze verlossing, zijne opstanding uit de dooden onze rechtvaardigmaking.

Gebonden te zijn, gevangen als Taulus, zijne vrijheid te missen in de wereld — en wie mist haar niet? is smaitelijk, en vrede kunnen wij er niet mede hebben.

Maar gebonden te zijn door Hem die voor ons gebonden werd, de gevangene des Heeren te zijn, en als gevangene in Hem te zijn en te blijven, het is niet meer smartelijk maar heerlijk; het ontneemt ons de vrijheid niet, het geeft ons de \lijheid.

Sluiten