Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zeg u niet, dat gij terstond al zijne bedoelingen met u zult verstaan en de wijsheid erkennen in de soms zoo donkere wegen waarin uw God u leidt. Gij bewandelt uwen weg soms in het duister maar aan zijne hand. Gij volgt blindelings, en toch mist gij den weg niet. Het wordt licht meer en meer en eer gij aan het eind der loopbaan zijt, zijn de nevelen opgeklaard en begrijpt gij den weg van uwen God.

Zijt gij in Christus Jezus?

Gevangen om Christus wille: dat is niet meer de vrijheid des vleesches volgen, maar in gehoorzaamheid volgen waarheen uw God u leidt. Zijt gij het?

Gevangene van Christus: het is van de menschen af te zien die u binden, en te zien op hem zonder wiens wil geen haar van uw hoofd gekrenkt wordt en die u die banden heeft doen aanleggen. Doet gij het?

Gevangen in Christus Jezus: in gemeenschap met hem, waar gij ook zijt en wat u overkome, in liet bewustzijn dat de gemeenschap aan zijn lijden en sterven ook de gemeenschap is aan zijn opstanding en heerlijkheid. Leeft gij alzoo?

Dan zijt gij inwendig vrij en uitwendig gebonden. Gij wast op in kennis en genade en laat een spoor van zegen achter in de wereld die u bindt.

Terwijl gij rijpt voor de heerlijkheid is in het woord uwer belijdenis eene kracht tot bekeering en zaligheid van anderen. En tot uw laatste ure kunt gij met Paulus zeggen: „Ik bid u, ik de gevangene in den Heer." Ook van uwe stervende lippen komt nog een woord van troost en hoop. Van u geldt het lied:

„Hij troost en leert de zijnen,

Die om zijn leger kwijnen

In tranen en verdriet;

Zijn zegen stroomt hun tegen,

En God vervult dien zegen,

En wijkt ook van de zijnen niet."

„Vrede" was het woord van uw leven; „vrede" blijft uw woord in stervensnood. Zoo zij het. Amen!

Sluiten