Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verknocht aan dat eeuwige, onbewegelijke koninkrijk, waarin heden en verleden en toekomst een geheel zijn, vervulling van een eeuwigen, ondoorgrondelijken, maar heerlijken raad Gods. Wat ontbreekt aan het ideaal dat wij daar even schetsten?

Eerst letten wij weder op Salomo en vragen: wat ontbrak aan zijn ideaal en hoe heeft zich dat gebrek gewroken?

Wat ontbrak aan het ideaal van Salomo?

Laat ons eerst letten op het ideaal zelf. Wel mogen wij het roemen en aan Salomo eene eerste plaats toekennen in de rij van lsraëls heroën. Is de droom de afspiegeling van het inwendig leven, vergelijkt dan Salomo met Jozef, zijn droom met diens droomen. Hoe hoog staat de jongeling Salomo boven den jongeling Jozef. Bij dezen is het ideaal alleen eer; en gij weet op welken lijdensweg de profetie van dien droom vervuld is. Hier is het ideaal: wijsheid; en gij weet op welk een weg van heerlijkheid de profetie van dien droom vervuld is. Wat wordt van hem vermeld (IY: 29—34)? „En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan den oever der zee is; en de wijsheid van Salomo was grooter dan de wijsheid van al die van het Oosten, en dan alle wijsheid der Egyptenaren; ja, hij was wijzer dan alle menschen, dan Ethan de Ezrahiet, en Heman, en Kalkol, en Darda, de zonen van Mahol; en zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak drie duizend spreuken, daartoe waren zijne liederen duizend en vijf. Hij sprak ook van de boomen, van den cederboom af die op den Libanon is, tot op den hysop die aan den wand uitwast; hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van de kruipende dieren, en van de visschen. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te hooren, van alle koningen der aarde, die van zijne wijsheid gehoord hadden."

Z\jn naam werd eene legende voor al de volken van het Oosten; zijn luister schittert nog in de overleveringen en vertellingen van Arabiëns woestijnen en van Perziëns koHingssteden. Oosten en AVesten noemen de wijsheid met zijn naam.

Sluiten