Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is hij niet Jezus van Nazareth?

En is Jezus van Nazareth een dweeper, een duisterling, een phantast?

Is zijn blik niet scherp, zijn gevoel niet fijn, zijn wil niet vast?

Is hij die uit den hemel is, niet de mensch, de mensch bij uitnemendheid ?

De wijsheid, die van hem uitgaat, de wijsheid die van boven is, is ten eerste , zuiver (eenvoudig), daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordeelende en ongeveinsd." (Jak. III: 17).

Wat wij van de wijsheid van Salomo zeiden, dat zij alleen daarom gewijd is, omdat zij in de Schrift is opgenomen in het raam der profetie, geldt van de wijsheid van den christen. Zijne wijsheid is de vrucht zijns geloofs. Omdat hij de dingen zoekt die boven zijn, is hij tehuis in de dingen die beneden zijn. Omdat zijn wandel in de hemelen is, is hij op aarde het zout dat het bederf tegenhoudt, het licht dat de duisternis verdrijft.

Daarom, wees een geloovig christen en gij zijt een practisch mensch. Wees vroom en gij zijt wijs. Leef in de dingen der eeuwigheid en gij zult zijn op aarde eenvoudig en vreedzaam, bescheiden en gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordeelende en ongeveinsd.

Ten slotte eene opmerking: daar zijn davidische, daar zijn salomonische tijdperken in de geschiedenis, tijden waarin gezaaid, tijden waarin gemaaid wordt, tijden van wording, tijden van behoud.

Eene salomonische periode ligt achter ons. Wij zijn wederom in een tijdperk van storm en jacht. „De geweldigen nemen het koninkrijk der hemelen met geweld." Het ware nu dwaasheid bij de salomonische rust en de salomonische wijsheid te willen volharden. Zij ontglippen ons. Naar het profetisch woord moeten wij grijpen, het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Daar

Sluiten