Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods wilden wijzen in hunnen handel: „Evenwel ben ik rijk geworden; ik heb mij groot goed verkregen; in al mijnen arbeid zullen zij in mij geene ongerechtigheid vinden die zonde zij" (XII: 8, 9). Geene onrechtigheid die zonde zij; geene die bestraft kon worden, geene die hen van hun goeden naam beroofde. Zij hadden de wetten des lands niet overtreden. Zij hadden de aangenomene practijken gevolgd. Waren zij daarom rechtvaardig, eerlijk in de oogen Gods?

Daar waren er, omgekeerd, in die dagen van Maleachi, den profeet, die op het straffende woord: „Gij vermoeit den Heer met uwe woorden" ten antwoord gaven „waarmede vermoeien wij Hem?" en wederom dit tegenantwoord ontvingen: „Daarmede dat gij zegt: Al wie kwaad doet is goed in de oogen des Heeren en Hij heeft lust aan de zoodanigen, of, waar is de God des oordeels?" (11:17). Zoo spraken zij: „wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen worden gebouwd" (III: 15), Zij wezen op den meerderen voorspoed van anderen, die niet zoo als zij „de wacht des Heeren waarnamen," maar zagen het niet dat zij zeiven den Heere toebrachten „wat geroofd was, wat kreupel was en krank en verdorven" (II: 13, 14, III: 14). Hunnen uitwendigen godsdienst brachten zij den Heer in rekening en mits zij de tienden betaalden en de offeranden, zij het dan ook voor de minste kosten, brachten, meenden zij nu recht te hebben op geld en goed, handelden niet anders dan „de wereld" en beschouwden zich toch als de uitverkorenen Gods en verzochten den Heer.

Maar niet allen zijn alzoo. Neen: de ware toegang tot het koninkrijk Gods wordt gevonden, ook door rijken. Daar zijn Zacheüssen, die zich niet waardig achten dat Jezus bij hen inkeere, en die, als zij zijne stem hooren, hun onrecht erkennen en hunne zonde belijden en hem den Mammon offeren. „Zie de helft van mijne goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder." En niet daarom, omdat Jezus in zijn huis is ingekeerd,

Sluiten