Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart, maar met een onverdeelde overgave aan den Heer die mij riep."

Onbekend waren mij uwe behoeften. Van de toen nog bestaande kerkelijkheid dezer gemeente was mij ter oore gekomen, dat zij afnemende was. De hoogte harer ontwikkeling, de graad van het geestelijk leven in haar midden, in één woord alles wat het iawendige raakt en wat men slechts door persoonlijke kennis en ervaring kan leeren kennen, was mij ten eenen male onbekend.

Toch was ik niet als een die in het duister tast, toen ik de moeilijke taak aanvaardde. Immers ik kende hem, die het fondament der gemeente is overal en altijd. Op dit fondament staande, daarvan getuigende, meende ik dat ik in iedere omgeving een woord des tyds, een woord naar ieders behoefte zoude kunnen spreken, omdat ik een woord der eeuwigheid, een eeuwig evangelie, een woord Gods voor den mensch, voor ieder mensch had te verkondigen.

Ik sprak tot u naar aanleiding van de aan ons tegenwoordig tekstwoord voorafgaande uitspraak (vs. 11): „Niemand kan een ander fondament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus, over Jezus Christus het onwrikbare fondament der gemeente.

Dit fondament, zeg ik, kende ik. Het woord dat ik tot u sprak, was een woord van geloof en ervaring. Reeds in mijnen academietijd, die toen al twintig jaren achter mij lag, was de strijd der meeningen op godgeleerd, spoedig tot een strijd deipartijen op kerkelijk gebied geworden, ontbrand. Van het eerste ontwaken af van den jongelingsgeest die naar vrijheid en kennis dorst, was ik ontgloeid geweest van geestdrift voor alle waarheid, maar tevens, in het levendige gevoel dat de waarheid alleen op den weg van vrij onderzoek kon gevonden worden, afkeerig van allen geestesdwang. Onbewogen door den strijd der geesten ben ik dus niet gebleven — wie kan het die met zijn hart leeft? — maar tevens overtuigd — noem het genade, noem het natuurlijk geloof, hoe gij wilt — overtuigd dat die dorst naar waarheid den mensch niet als eene kwelling is opgelegd door een boozen

Sluiten