Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienen in het Godsgebouw; niet de mensch in zijne zonde en ongerechtigheid, maar de nieuwe mensch die uit God geboren is. Paarlen gezocht in het slijk, nu gereinigd en verheerlijkt: deze zijn de edelgesteenten in de kroon, deze het goud en het zilver waaruit het nieuwe Jeruzalem gebouwd is.

En wij zullen als koningen heerschen op aarde. Nu niet. Nu moeten wij nog eerst tot koningen gevormd worden, door lijden geheiligd worden, door lijden ingaan in de heerlijkheid.

Zoo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

Loon ontvangen! Loon ontvangen! Hoe kunnen wij daarvan spreken, wij zwakke menschen, wij arme zondaren, die zeiven als een vuurbrand uit het vuur gerukt zijn, die zeiven, allen, ach, zoo veel genade, zoo veel vergeving van zonden van noode hebben, wij, die al hebben wij dertig, veertig jaren in den wijngaard des Heeren gearbeid, toch nog op onze stervenssponde het tollenaars-evangelie noodig zullen hebben, en van wier dankzegging nog de grondtoon zal zijn: ,Heer, wees mij zondaar genadig"?

En toch, gij weet het, spreekt de H. Schrift, ook des N. Verbonds, overal van loon; in de gelijkenissen des Heeren, in de apostolische brieven, het algemeenst wellicht in dit woord uit den brief aan de Hebreen: „ Die tot God komt, moet gelooven dat Hij is, en een belooner is dergenen die Hem zoeken"' (XI: t>).

Welnu, wat is het loon voor het zoeken ? Immers het vinden van wat men zoekt. AVat is het loon van den landman, die daar ploegt en zaait? Immers dat het zaad opkomt en de vrucht rijpt en de oogst volgt.

ij zullen loon naar werk ontvangen en maaien wat wij gezaaid hebben. Geen loon buiten het werk, maar loon in de vrucht van ons werk. De genade is de hoogste gerechtigheid. God vergeldt een iegelijk naar zijne werken: „dengenen wel, die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar dengenen, die twistgierig

Sluiten