Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, verbolgenheid en toorn" (Rom. II: 7, 8).

Hoe heerlijk is liet werk der Evangeliebediening, de taak van den dienstknecht des Heeren in zijne gemeente! Te arbeiden met den Heer aan de behoudenis der zielen. Schooner taak is er niet op aarde, met hoevele moeiten zij ook gepaard ga te midden eener vijandige wereld, hoevele teleurstellingen zij ook bereide aan hem die haar aanvaardt, Het pleit weinig voor den geestelijken wasdom der gemeente, dat dit trettelijk ambt tegenwoordig door zoo weinigen begeerd wordt. Hoe zwaar valt het ook mij thans, niet alleen deze gemeente te verlaten, maar den herdersstaf neer te leggen, zij het ook dat het ambt van leeraar in hoogeren zin blijft en dat het in anderen werkkring het doel mijns levens zal blijven de gemeente des Heeren te bouwen, in kleineren kring, maar, naar ik hoop, met verder reikenden invloed.

Hoe heerlijk, zeg ik, is dat werk ! Wat anders nu zou het loon van dat werk kunnen zijn dan dit, dat het doel bereikt worde, de zaligheid der zielen? Kan ik dat loon verwachten? Voorzeker niet, indien de Heer niet anders dan het volkomen werk wilde zegenen, indien hij het gebrekkige versmaadde, indien zijne kracht niet in zwakheid volbracht wierd. Maar voorzeker wel, indien hij dat alles zegent wat in zijnen naam geschiedt, waarin iets van zijne liefde woont. Hoe menigmaal, waar ik mij zeiven onbekwaam gevoelde voor dit groote arbeidsveld, was mijne toevlucht in hart en lniis en in de gemeente tot het gebed, het gebed voor u en voor mij. Hoe menigmaal, waar er onder mijne vele leerlingen zoo weinigen schenen te zijn die voor het woord ontvankelijk waren, bleet er toch een bede voor hen in mijn hart, Hoe menigmaal, waar ik den toestand en de behoeften der kranken niet kende tot wie ik geroepen werd, troostte mij de gedachte: daar is maar eene grondbehoefte, die aan vergeving der zonden; ik heb het Evangelie des heils te verkondigen en te bidden tot een God, die de hooi dei is des gebeds en de verlosser van zondaren.

En nu, wat zal ik zeggen van de vrucht van mijnen aibeid

Sluiten