Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken met opgewondenheid, hare bastaardzuster. Deze is het kenmerk van eene kranke stemming des gemoeds en ontstaat daar waar de geest zijn evenwicht heeft verloren, /ij is als de uit moerassigen grond snel opschietende bloem, die te gelijk bloeit en verwelkt omdat haar stengel niet in vaste aarde geworteld is.

Integendeel de ware geestdrift is het teeken van de volkomene gezondheid des geestes, den hoogsten bloei van het leven, dat om dezen bloei voort te brengen al zijne kracht ongestoord heeft moeten ontwikkelen. Ongestoord, dus waar geene breuke is in het hart. geene gestoorde harmonie, geene tweespalt in den inwendigen mensch. Zij sluit angst en zelfverwijt en twijfel uit.

De ware geestdrift moet zeldzaam zijn. -Ta. indien zij dat is wat wij daar noemden, de hoogste bloei van eenen harmonisch ontwikkelden geest waarin geenerlei breuke gevoeld wordt, zouden wij mogen vragen: is zij er ooit geweest?

De ouden kenden haar bij name. Zij noemden wat ze als zoodanig beschouwden; het inwonen Gods in den mensch. Eene stemming, snel opkomend, ras voorbijgaand, waarin de mensch aan zichzelven ontrukt den invloed onderging van hoogere machten die hij niet kende. In dien toestand wist hij niet wat in hem omging. Wat hij in dien toestand sprak werd als een heilig woord, als profetie opgevat. Niet hij sprak, maar de God die hem bezielde.

Anders was de profetie in Israël; ja, een tegenbeeld van die bij alle heidensche volkeren bekende verrukking des geestes. Wij zouden kunnen zeggen: daar ontzieling, hier bezieling. Oor en oog des geestes werden geopend om de woorden Gods te hooren, de werken Gods te zien. Wat alzoo aanschouwd en gehoord werd in den geest kon tot eene verstandige rede. tot een schriftwoord worden. .Alzoo spreekt Jehova", met deze inleiding traden de profeten op, voor volk en koning en bestraften en vermaanden en vertroostten. En wat zij alzoo gesproken hadden werd niet uitgewischt in hun geest. Zij herinnerden het zich en hun woord werd schrift. Doch dat het een woord (jods nas.

Sluiten