Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellen van het familieleven van deze stillen in den lande, te recht door de christelijke kunst geïdealiseerd. Maria, de ware vorstin, meer dan Sara, vorstin door hare nederigheid, hare stille godsvrucht, haar diep nadenkend gemoed, Maria door deze twee woorden, die van haar staan opgeteekend, gekenschetst, het eene dat zij zelve sprak: Zie de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord" het andere, dat van haar gezegd wordt: „Maria bewaarde al deze dingen overleggende die in haar hart." Jozef, de Davidszoon, maar die zijne heerlijkheid niet zocht in het doen gelden van zijne titels, maar in de roeping om vader te zijn van dit kind, man van deze vrouw. Ziet hoe verstandig hunne leiding van dit kind geweest was, naar de evangelische berichten. Zij pronkten niet met hem, zoo als de apocriefe evangeliën dit verhalen. De Nazarethanen zeggen later: is deze niet een der onzen? Zij hadden niets buitengewoons van hem gezien, noch over hem gehoord. Het geheim zijner geboorte is hem zeiven niet ontsluierd. Maria komt tot hem met het woord: „uw vader en ik", en later beroept Jezus zich nooit op het wonder zijner geboorte. In zijn eigen hart komt het op, dat hij nog een anderen vader heeft dan dezen. Angstvallig is hunne bezorgdheid over hem als zij hem missen, maar niet zoo angstvallig, dat zij de vrijheid des jongelings aan banden leggen. Zij hebben een ganschen dag gereisd zonder te bespeuren dat hij niet met hen is.

Zoo leefde hij te Nazareth in stillen eenvoud. Het woord Gods had hij gehoord, de synagoge bezocht, de beademing der teederste liefde ondervonden, maar overigens tot niets opgeleid, naar geen plan gevormd, overgelaten aan de indrukken en de voorgevoelens van zijn hart.

En die indrukken, hoe liefelijk waren zij! In het landelijke Nazareth was de stem des drijvers niet doorgedrongen. Het werd door de politieke en kerkelijke partijen te gering geacht om er steun te zoeken. Daar was geen kerkelijk leven en geen politiek leven als in de hoofdsteden. Des te machtiger en doordringender

Sluiten