Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik van zelfonderzoek, zelfbeproeving. Kent hij iets van hetgeen wij maar al te zeer kennen, iets van de zonde ? Wordt het hem tot zelfverwijt en wordt zijne smart over het leed zijner moeder de smart van het berouw? Verre van daar. Hij vindt niets dan den natuurlijken onwederstaanbaren drang des harten om te zijn in de dingen des Vaders. Hij had niet anders kunnen, niet anders moeten, niet anders mogen doen. „Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns Vaders?" Maar dit uitspreken van het woord „Vader, mijn Vader!'* is ook tevens zijne zelfontdekking. Zoolang de gedachte geen woord heeft, is zij ons nog onbekend. Zoolang wij niet hebben kunnen uitspreken wat in het diepst van ons hart verborgen is. is het ook aan ons zeiven nog verborgen. En eerst de tegenstelling wekt het nadenken en schept het woord. Zijne inwendige zaligheid wordt plotseling gestoord door de smart van die hem het liefste zijn. Dit eerste lijden nu is ook het eerste ontwaken van zijn zelfbewustzijn. Daar is een ander Vaderhuis dan dat te Nazareth, een ander moederhart dan het hart van Maria, een andere kinderlijke taak dan de hulpe aan zijn ouders bewezen, een andere gemeenschap der liefde dan die der heilige familie. Hij heeft de waarheid gevonden: zichzelven in den Vader, den Vader in hem. Hij is de Zoon: „Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns Vaders?

3. De geestdrift, die hem bezielde en die hem tijd en plaats had doen vergeten, is dus nu bewuste, in haar grond en recht erkende geestdrift geworden. Is zij daarmede verloren gegaan? Is het waar dat die hemelsche plant verdort, die reine bloem haar geur en waas verliest, zoodra zij in aanraking komt met de koude lucht der werkelijkheid, zoodra het kritisch verstand haar beademt? Ja, het is zoo met iedere valsche geestdrift, die geen recht van bestaan heeft, geen grond in het wezen Gods en des menschen. Niet alzoo is het met de heilige geestdrift der waarheid. Integendeel hier is het woord waarachtig, dat de droomen der jeugd de werkelijkheid worden van den mannelijken leeftijd. De heilige geestdrift, die de roeping is der

Sluiten