Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daad mededeelt; ja zij sterft niet aan het kruis. Het is de geest der heiligmaking waardoor hij is opgestaan uit de dooden.

Te zijn in de dingen des Vaders. Ja, dat is onze bestemming, dat onze heerlijkheid, dat de adel onzer natuur. Dat is het geheim dier heilige geestdrift, die de jeugd verheft boven de verlokkingen der zinnelijkheid en weerstand doet bieden aan de verleidingen der wereld, die den man in zijne kracht de teleurstellingen des levens doet dragen, hem bewaart voor wereldverachting en zelfverlaging, hem aan eene hoogere roeping in zijne dagtaak doet gelooven, die den grijsaard verjongt en nog een juichtoon legt in het hart en op de lippen van den stervende.

Te zijn in de dingen des Vaders. Dit geeft aan het huiselijke leven met al zijne afleidingen en beslommeringen een gewijden toon en verheft ons boven de eentonigheid en schijnbare nietigheid van het alledaagsche.

Te zijn in de dingen des Vaders. Dit is het wezen der gemeente, de verklaring van hare onsterfelijkheid: dit de grondtoon harer samenkomsten. Daarom is er een gemeenschappelijk gebed, opstijgende uit vele harten, die elkander niet kennen. Daarom viert zij hare feesten en ruischt er, te midden van al onzen strijd en al ons lijden, één loflied en wordt één vredezang gehoord van alle de einden der aarde tot den troon des Onzienlijken.

Te zijn in de dingen des Vaders. In de vele dingen dezer wereld, waarvan wij den samenhang en het verband niet kennen, den éénen te zien, den Vader die in de hemelen is. In de natuur met al hare verschijnselen geene blinde kracht te aanschouwen, die daar werkt en afbreekt, bouwt en verwoest naar willekeur, zonder rede, zonder plan, zonder doel, maar het werk eens almachtigen Scheppers, die weet wat Hij wil en die wil wat Hij doet, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. In de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis, op het verwarde tooneel, dat de opvolging der eeuwen ons te aanschouwen geeft, in de millioenen wilsuitingen die van de millioenen en millioenen men-

Sluiten