Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet buigen als onder een gezag dat hij niet begrijpt, maar dat onwederstaanbaar is, het antwoord, dat niets verklaart maar alleen de onwrikbare overtuiging des harten verraadt: „Laat nu at; want alzoo betaamt het alle gerechtigheid te vervullen."

Het woord zeg ik, dat niets verklaart, niet uitlegt en ook niet gebiedt. I)e verklaring zal later komen. Overweldigende indrukken van het gemoedsleven liggen in beider woord. Bij Johannes het instinctmatige gevoel zijner minderheid tegenover dezen; bij Jezus de onafwijsbare aandrift het lot zijns volks te deelen, met dat volk te gaan in het oordeel, met dat volk te verwachten de heerlijkheid. Een storm voorzeker was daar ook voorafgegaan in zijn binnenste, en niet ten onrechte heeft de oude kerk dezen doop door Johannes als het derde stadium beschouwd op zijnen lijdensweg, na dat van de vlucht naar Egypte en later dat van den terugkeer van den tempel naar Nazareth. Was het toen geweest een keerpunt in zijn inwendig, hier was het een keerpunt beide in zijn uit- en zijn inwendig leven. Hij breekt met het stille en schoone verleden te Nazareth; hij aanvaardt het lot der lijdende gemeente van Israël; haar lijden wordt het zijne, haar strijd de zijne, haar toekomst de zijne.

„Alle gerechtigheid." Dat is voor Johannes: de geest van Elia, de getuigenis van den heiligen God tegen het afvallige volk, het louterende gericht. Het is voor Jezus: de medelijdende liefde, de zelfverloochening die alles offert, de genade die alles geeft. Alle gerechtigheid. Aan u, o Johannes, de getuigenis tegen dat volk; aan mij, de ellende van dit volk te dragen, aan mij met hen onder den ban te zijn; aan mij het gericht en den zegen van uw ambt te ondervinden. Aan u te doopen, aan mij van u gedoopt te worden. .Laat nu af; alzoo betaamt het alle gerechtigheid te vervullen."

En hij liet af, en hij ging met Jezus in de afzondering; en Jezus daalde in het water en rees op en bad. Hij bad. Wat zal het antwoord des Vaders zijn?

Sluiten