Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemelen, en hoorden zij niets dan de stem die daar getuigde: „gij zijt, deze is mijn geliefde Zoon, in wien mijn welbehagen is".

En zoo brengt ons de beschouwing van het objectieve, van hetgeen tot hen kwam en aan hen geopenbaard werd, van zelf tot het subjectieve, tot hetgeen zij zeiven waren.

Tot geen ander kon die stem komen: „gij zijt mijn geliefde Zoon", dan tot hem, die het was. Hij wordt niet iets door deze stem; hem wordt verklaard wie hij is. Was het woord: „Vader, mijn Vader!" eens uit het diepst zijner ziel opgestegen en aan zijne lippen ontglipt vóór hij het zelf wist, thans luidt het antwoord en dringt pijlsnel in zijn geest: „gij zijt mijn Zoon." Al de voorgevoelens van zijn hart, deze achttien jaren lang, worden bevestigd; al zijne gebeden zijn verhoord. Hij is het. De dag zijner openbaring aan Israël is gekomen. Als Messias zal, moet hij optreden.

Dit nu geschiedde met de eerste daad zijner zelfvernedering; het geschiedde op het oogenbik dat hij zijn eigen inwendige wereld, de zaligheid zijns harten prijs gaf voor het lijden des volks, dat lijden huwde als zijn eigen lijden en voor den boetgezant stond als de vertegenwoordiger van het geslagen en gebannen, in zondenood en zondepijn verslagen volk. „Gij zijt mijn Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb." Dat welbehagen des Vaders was over hem geprofeteerd bij zijne geboorte door de stem der. engelen; thans is het aan hem en in hem geopenbaard. Dat welbehagen des Vaders, hij brengt het aan de menschen, in hem komt het tot de menschen, want in hem is het, en hij is mensch, de ware mensch, de mensch uit den hemel. Zoo komt door zijn doop de genade midden in het gericht. Zoo verlost hij Israël van den ban, vervult de profetie die daar lag in den doop van Johannes, en kan nu met den Heiligen Geest en met het louterende, bewarende en levenwekkende vuur diens Geestes doopen degenen die tot hem komen. Straks reinigt hij den tempel, geneest de kranken en wekt de dooden op.

En als Israël hem, zijn Messias verwerpt, dan wordt, dan

Sluiten