Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lietde; hoe is deze weg ons mogelijk? Hoe komen wij op dien weg? Zegt mij het geheim dier liefde, die tot zelfverloochening en door zelfverloochening tot heerlijkheid leidt. Zie hier — het is de derde leering, die ons tekstverhaal aanbiedt — zie hier dat geheim. De liefde van Jezus Christus, den zoon des Vaders, voor uwe arme zielen. Wat hij in den doop deed voor het volk van Israël; dat deed hij in zijn dood voor de menschheid. Hij, de zoon des welbehagens huwde zich aan ons in onze zonde en in onzen dood. Dat hebben wij noodig: niets meer; niets minder. Liefhebben kunnen wij niet, zoolang wij ons niet geliefd gevoelen, geliefd met eene eeuwige, goddelijke liefde; met eene liefde die onze zonde niet afschrikt, onze dood niet dooft; eene liefde die boven de duistere afgronden van ons hart ons altijd dat eeuwige licht doet aanschouwen, waaruit ook voor ons de stem komt: gij zijt mijn geliefd kind, in u is mijn welbehagen. Daartoe is die stem gehoord, opdat wij haar ook zouden hooren, kinderen Gods worden in de gemeenschap met hem, die, de zoon zijnde, zich niet schaamt ons zijne broeders te noemen; kinderen, dus erfgenamen Gods, medeërfgenamen van Christus, nu in het lijden, eens in de heerlijkheid. Amen.

Sluiten