Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des koninklijks. En die menschen, bij zal ze vinden, ze vinden overal, in alle standen tot de verworpenste toe, in alle plaatsen ook waar de naam van Israëls God slechts in de verte als een schrikbeeld verschijnt. Hij zal ze vinden ook te Jeruzalem, al komen de blinden die aan de poort des tempels bedelen het eerst, en de Nicodemussen die de Schrift uitleggen, het laatst. Hij zal ze vinden tot bij een moordenaar aan het kruis. Hij vindt ze en zij worden de eerstelingen van zijnen oogst, het begin van het volk zijner heirkracht, het kuddeke, aan wie het des Vaders welbehagen is het koninkrijk te schenken. En blijkt niet reeds de heerlijkheid van dat koninkrijk? En zijn de kenteekenen van dat koninkrijk niet in hun midden? Zijn ze niet zei ven de bewijzen zijner macht en dalen de stralen zijner heerlijkheid niet op hen af? Zij worden genezen en gereinigd, zij zijn verlost, zij zijn uit de dooden opgestaan. Duivelen zijn uit hen uitgeworpen en met opgerichten hoofde gaan zij, niet den dood, maar de opstanding te gemoet. „Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander?" vraagt hem de fel bestreden, wankelende Godsman, die dien weg niet begrijpt. „Gaat henen," luidt het antwoord, „en zegt uwen meester hetgeen gij hoort en ziet: de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen; de melaatschen worden gereinigd en de dooven hooren; de dooden worden opgewekt en den armen wordt het evangelie verkondigd."

Zie, dat is zijn weg, dat zijn programma; een programma, niet van eigen wil, niet opgesteld van te voren, maar zich ontdekkende in den reinen spiegel van zijn gemoed, dat altijd het licht des Vaders weerkaatst en de stem des Vaders hoort. Geene berekeningen, geene voorzorgen, geen ingrijpen, niets anders dan bij het woord des Vaders leven, al moet hij hongeren, hij die duizenden spijzigt; geen verzoeken Gods, al zou een enkel woord de legioenen engelen doen spoeden tot zijn hulp; neen: volgen, lijden, gehoorzaam zijn, en zich mededeelen, in iedere gestelde orde zich voegen, naar Jeruzalem optrekken voor het Paaschfeest, al is zij reeds eeu stad des bloeds en al ontdekt zich het kruis in

Sluiten