Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare nevelen, maar zijn leven openbaren, gehoorzaam zijn tot in den dood, den dood des kruises, maar liefhebben ten einde toe: dat is zijn weg, dat is zijn leven, zijne overwinning, onze verlossing.

Zoo komt zijn leven in onzen dood en sterft onze dood in zijn hart. Uitwendig blijft zijn weg als in de woestijn, ontbering en verlatenheid; maar wat van zijn inwendig leven aldaar vermeld wordt, dat de engelen hem dienden, dat geldt van geheel zijn lijdensweg. De gemeenschap met den hemel is ongebroken en onverstoorbaar. Een hel kan het worden om hem heen en der menschen aangezichten kunnen als duivelen hem tegengi ijnzen, maar in den geest aanschouwt hij de reine hemelingen. Ja, het is zijn lijden, maar het is ook zijne kracht, dat die scherpe tegenstelling van zijne verheerlijking bij den doop en zijn lijden in de woestijn hem bijblijft zijn leven lang. Het dubbele van Jakobs lijden en Israëls heerlijkheid zal hij, de vreemdeling op aarde, die toch de zoon is, de erfgenaam, onophoudelp ondervinden. In welke stemming hij terugkeert uit de woestijn, zie, zijn woord getuigt het, het woord waarmede hij den twijfel van Nathanael te gemoet komt: „Van nu aan zult gij den hemel geopend zien, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den zoon des menschen." Hij weet dat de hemel voor hem geopend blijft en dat door hem de hemel nederdaalt op de aarde. „Niemand is ten hemel opgevaren dan die uit den hemel is nedergedaald, namelijk de zoon des menschen, die in den hemel is." Waar hij -is, daar zijn de engelen Gods, gereed tot zijn hulp, vaardig op het gebod zijner lippen. Wat aan de natuur buiten hem geschied is op zijn woord, dat is geschied door hun dienst. Want de natuur is niet dood; wat haar beweegt zijn geene natuurkrachten maar natuurgeesten: „Hij maakt zijne engelen tot winden en zijne dienaren tot een vlammend vuur." En al blijven de geheimenissen der natuur voor het oog des sterfelijken menschen verborgen, voor het oog des geloofs zijn zij openbaar geworden door zijne opstanding uit de dooden. Engelen worden gezien en der engelenstem wordt gehoord in de groeve der ontbinding.

Sluiten