Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stom als onze gesneden beelden en blind en doof als die oogen hebben om niet te zien en ooren om niet te hooren.

En Jezus ? Daar is een heilige toorn, waarvan het woord niet geldt: „de toorn des mans volbrengt den wille Gods niet." Daar is een vlam van heilig vuur, die uit het reine altaar des harten opflikkert en schittert in het diepe oog.

Onderdrukt was het maar niet gesmoord, dat heilig vuur van binnen, achttien jaren. Thans is de grendel weggeschoven, en de vlam schiet op, hoog en rein. De sluizen van het hart zijn doorbroken, en de hand wapent zich, en het woord spat uit, kort afgebroken als een hamerslag.

„Hij vond in den tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende; en een geesel van touwkens gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte hij uit, en keerde de tafelen om; en hij zeide tot degenen die de duiven verkochten: neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis mijns Vaders tot een huis van koophandel."

Wij vragen: welke macht ontwikkelt hij hier? Welk recht oefent hij uit? Welke gezindheid openbaart hij?

Vraagt gij naar den aard der macht die hij hier ontwikkelt? Verwondert het u, dat die velen die daar handel dreven, zoo gewillig gehoorzaamden, ja mede hielpen om hunne slachtdieren te verdrijven en hunne duiven weg te dragen, dat de tempelpolitie niet opkwam en althans de wisselaren beschermde? De Mammon heeft anders tal van verstandige, koelbloedige dienaars en deze dienaren kennen ook wel de taal van het recht. Verwondert gij u over de macht van dien fleren, jeugdigen man, die daar staat in hun midden, gewapend met niets anders dan met zijnen toorn?

Kent gij dan de macht des geestes niet, die den arm bestuurt en een geesel van touwkens maakt tot een zwaard, die voor de majesteit van den blik de geweldenaars doet blozen en bukken en vlieden ?

Sluiten