Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOO wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken" (Joh. XII: 32). De waarheid uitgedrukt in deze woorden, was zijn troost en zijne kracht onder al de tegensprekingen der menschen. Hij wist, hij wist met onwankelbare zekerheid en onwrikbaar geloof, dat er in den mensch eenestem des Vaders is die om hem roept, een trek des Vaders die naar hem uitgaat. Hij wist het door zijne onverstoorbare sympathie met den mensch; zijn geloof aan de menschheidis onafscheidelijk van, ja, één met zijn geloof in den Vader. Dit is het geheim van zijn leven, dit de kracht van zijn sterven. Wat in hem leeft is de vervulling van al de behoeften, de voldoening aan al de eischen, de genezing van al de wonden der menschelijke natuur Onder het gedruisch der wereld, te midden van den wilden gloed der hartstochten en het geroep der zonden, hoort hij de verzuc 1tin-en der onderdrukte menschelijke natuur, en de geheele menschheid is hem als het gejaagde hert schreeuwende naar de waterstroomen. Hij weet het: zijne menschheid is de menschheid; zijn geest de geest, zijn koninkrijk het koninkrijk; zijn Vader i e Vader die daar is boven allen en door allen en in allen.

En voorwaar, de eeuwen drukken het zegel op zijne getuigenis en de geschiedenis spreekt het amen op zijn geloof. Daar is onder de uitwendige geschiedenis eene andere, eene inwendige, eene geschiedenis van verlossing, eene geschiedenis waarvan het thema is — niet, macht en eer en rijkdom, maar — geloof, hoop en liefde. Onafhankelijk, niet alleen van de opvolging der koninkrijken en de wisseling van staatsvormen, maar ook van alle kerkvormen, is de onuitsprekelijke en onverwelkelijke sympathie tusschen het hart des menschen, zoodra het tot zichzelf komt,

en den Christus Gods.

Van de lippen onzer kinderen stijgt het lied: „Daar ruischt

langs de wolken een lieflijke naam", en in het oog des mans wordt wel eens een traan gezien bij het hooren dier kindertonen, een traan die daar schijnt te zeggen: ach, was ik ook nog zulk een kind Want voorwaar liefelijk is die Jezusnaam voor hetkinder-

Sluiten