Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart, liefelijk die evangeliegeschiedenis, met hare wonderen voor het hart dat zich geweld zou moeten aandoen om niet te gelooven dat God alle dingen doen kan, en dat God alle menschen liefheeft, en die deze almachtige liefde, en deze liefdevolle almacht, — niet als begrip kunnen vatten; kunt gij het? maar wel in het levend beeld aanschouwen, en dat beeld zien in Jezus van Nazareth.

Maria zittende aan de voeten van Jezus en Martha hem dienende: om dezen onverwoestbaren trek van het vrouwelijk gemoed naar Jezus te verliezen, moet de vrouw ophouden vrouw te zijn. Legt gij haar uw verstandelijk ongeloof op, gij deelt haar niet mede uwen wellicht bezadigden ijver voor den besten staatsvorm, maar maakt haar tot het onnatuurlijkste en onwelluidendste wat in de wereld bestaat: eene dweepzieke ijveraarster voor het ongeloof.

Zal ik spreken van de armen voor wie het bedehuis is het huis Gods en de Zondag de feestdag der week, en de toekomstige wereld, die bedehuis en feestdag verkondigen, het hemelsche vaderland, het land der rust, waarnaar zij hijgen? Zal de sociale emancipatie hun teruggeven wat zij, het geloof verliezende, verloren zullen hebben voor hun hart? Ach, zij is zoo wreed, die sociale emancipatie.

Zal ik spreken van de eenzame zielen, wien het zoo goed is met Jezus te zijn, en voor wie de Schriften, die van hem getuigen, het noodigste huisraad zijn in de kleine woning, neen, de sprekende stem die het gemis van vrienden en magen vergoedt? Van de kranken die zoo kalm worden, ja menigwerf onmiddellijk leniging ondervinden van smarten, als voor en met hen gebeden wordt in den naam van Jezus Christus den Verlosser tot God den Vader? Zal ik spreken van de verwonde consciëntiën — zij zijn er nog en zij zullen er blijven — die gij niet kunt geruststellen met de welgemeende verzekering dat schuld slechts een waan, een beeld der gedachten is, maar wel genezen, tot in den grond genezen met de verkondiging: „Hij is eene verzoening voor

Sluiten