Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoop en liet vluchtige zomergenot de ontbladering van den herfst, als de stormen des levens om ons heen gieren; dan wordt het stiller, stiller: het hart wordt rustiger, na velerlei ervaring van hulp en uitkomst, of liever, nadat teleurstelling de gewoonte des levens geworden is. Maar is dat niet de stilte van den winternacht? Wij gaan den doodslaap te gemoet.

Of is het alleen de eigen levenservaring, de kortheid van den tijd, waardoor niets tot rijpheid komt, die ons alzoo leert spreken? Zijn de dagen der wereld in het algemeen beter dan die van het persoonlijk leven? Gieren de stormen niet in het maatschappelijk leven? Is er geen wintertijd voor de volken? Is het ook daar niet: bloei en verwelking? Dat deze onze negentiende eeuw, die reeds ten avond neigt, antwoorde. Zijn daar minder oorlogen, is daar meer in- en uitwendige vrede, meer eensgezindheid tussehen individuen en tusschen volken, dan in de vorige eeuwen? Zijn de maatschappelijke kwestiën, zijn de godsdienstige kwestiën, die, zoover de geschiedenis reikt, de menscliheid bewogen hebben, eindelijk opgelost of der oplossing nabij? Is het vredelied, reeds voor 19 eeuwen door Eome's dichters aangeheven, eindelijk eene waarheid geworden? Zijn deze kwestiën niet brandender, ingewikkelder, — ik zoude haast zeggen: giftiger — dan ooit te voren?

De dagen zijn boos... . Paulus zou het ook thans wel gezegd hebben, van onzen tijd evenals van den zijne. Wij althans, wij zeggen het hem na.

Toch ligt naar zijne levensbeschouwing in die dagen die boos zijn een schat, een schat dien wij er uit moeten Avinnen, een verborgen schat, waardoor wij die dagen moeten waardeeren en ze als een kostbaar goed ons moeten toeëigenen. Wij moeten in die booze dagen — niet, zooals die uitdrukking luidt in den mond van den wereldvorst (Dan. 11:8), tijd zoeken te winnen, d. i. ze trachten te rekken, te verlengen, alsof eenige ledige dagen meer bij de vele gevoegd den aard dier dagen kon veranderen en de schat alzoo in het getal zou liggen — maar den tijd

Sluiten