Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij in den toestand der wereld iets kunnen gevonden hebben, dat dit vreugdelied in hunne harten deed opkomen.

Eere zij God in de hoogste hemelen. Ziedaar de eerste klank dezer vreugde, de eerste toon dezer onzichtbare lier. Eere zij God in de hoogste hemelen. Wel zeker, gij herders van Bethlehem, gij hebt immers begrepen, hoe de onheilige macht van Rome, door aan het heilige Jeruzalem de hand te slaan, zijn eigen val bewerkte. Gij hebt de inwendige verrotting opgemerkt van dezen machtigen boom, die overal zijne takken uitbreidt. Gij ziet reeds de Cesars vernederd, liet rechthuis in de heilige stad geslecht, de Herodessen van hun onrechtmatig verkregen en vermolmden troon afgestooten. Gij ziet reeds den troon van David op Sion hersteld en op dien troon gezeten den waren zone Davids, door de profeten voorspeld; dien zoon, die heerschen zou in de vreeze des Heeren en die zijn zou gelijk het licht des morgens en als het vuur, dat de boozen als doornen verteert, de koning der gerechtigheid en des vredes. Zonder twijfel, de politieke toestand der wereld is zoo gunstig om het rijk Gods te vestigen, dat uwe profeten hebben voorspeld; er zijn zoowel in de toestanden als in de geesten zoo vele kansen voor het koningschap van David en gij hebt ze zoo juist gewogen, dat gij nu, na alles wel overwogen en berekend en vergeleken te hebben, tot eene slotsom zijt gekomen, die u recht geeft om veel te hopen; en in een kalmen helderen nacht geeft de vrede, die uwe overpeinzingen u geschonken hebben, zich lucht in uwe heilige accoorden: Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde.

Vrede op aarde. Ziedaar dan de tweede toon der hemelsche lier, die in uwe zielen weerklinkt. En door een vreemd samentreffen heft gij, o herders van Bethlehem, hetzelfde lied aan, dat ook te Rom<. in de paleizen van Augustus door de dichters van het hof wordt gezongen. Zij zingen ook: vrede op aarde, de Horatiussen en Virgiliussen deze met de optimistische vreugde van een lichtzinnigen, gene met de bitterheid van een diepen geest, de een er aan geloovende, de andere zonder er aan

Sluiten