Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzoo het niet mogelijk was, dat hij van denzelven dood zou gehouden worden.... Dezen Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. (Hand. II). Wat gij in Jezus hebt gezien, zoolang hij nog in uw midden leefde, wat gij nu in ons, zijne discipelen, aanschouwt, ziedaar hetgeen u het feit, dat wij u verkondigen, de opstanding van dien Jezus, verklaart, en wat tevens in dat ieit zijne verklaring vindt. De opstanding van den Gekruisigde, ziedaar het oorspronkelijk en fundamenteel apostolisch getuigenis, het getuigenis, waardoor de kerk is gesticht. Zij nu die, door het bovennatuurlijke karakter der kerk, dat is, door de kracht van goddelijk leven, dat zij vertoonde, aangetrokken, aan deze prediking geloot sloegen en het apostolisch getuigenis der opstanding aannamen, zij ondervonden weldra zeiven door persoonlijke ervaring de waarheid van dit getuigenis: zij traden in gemeenschap met Jezus en gevoelden de kracht van zijn leven. Het was voor hen eene opwekking in den vollen zin des woords, de besliste opwekking hunner ziel; het was de wedergeboorte, de verzoening met God, die hun tot eene feitelijke ervaring geworden was. Op dezen algemeenen grondslag der wedergeboorte door den Heiligen Geest, vrucht en oorzaak tevens van de persoonlijke veieeniging met den levenden Christus, staan al de getuigenissen der apostolische kerk gegrondvest. Dat is het, wat ondersteld wordt bij al de vermaningen en al de leeringen van de boeken des Nieuwen Testaments; het is het uitgangspunt van alle leerstellige ontwikkelingen en van alle geschiedkundige verhalen; het is, in één woord, het grondbeginsel van die onsterfelijke literatuur, die wij het Nieuwe Testament noemen, en waarvan de ervaring bewijst, dat zij de kiem in zich draagt van die wedergeboorte,

Sluiten