Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu eindelijk kunnen wij onzen geest verzamelen om het beslissend getuigenis te ontvangen, dat gij ons nagelaten hebt, gij, arend des Nieuwen Verbonds, als gij ons het woord des levens verklaart, zooals gij zelf het ontvangen hebt, zooals gij het gezien en gehoord en als met de hand getast hebt. In uw verheven heldendicht wordt het ons ten laatste klaar, dat hier, in dit leven van den Zone Gods, geen onderscheid meer is tusschen poëzie en geschiedenis, dat de geschiedenis hier poëzie en de poëzie geschiedenis is.

Ontbind de schoenen uwer voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. (Exod. 111:5). Dit woord, 'twelk de wetgever der Hebreen hoorde, toen hij van verre het brandend braambosch zag, kunnen wij graveeren op den titel onzer vier evangeliën. Hier is, zoo ergens, het heilige land. Koeren wij deze geschiedenis niet met onheilige handen aan en passen wij op deze verhalen de regels niet toe, die gebruikt worden om de geschiedkundige zekerheid te bewijzen van feiten van natuurlijken aard. Voor ieder ding zijn eigen regel en maat. Hier staan wij op den drempel der eeuwigheid; hier in deze zoo eenvoudige bladen is het ons, alsof wij een afschrift voor ons hebben van het boek des levens. In zoover het een menschelijk afschrift is, zijn onze regelen geldig, is onze geschiedkundige toetsing, de langzame wijze waarop onze wetenschap te werk gaat, daarop toepasselijk. Maar vergeten wij liet goddelijke origineel niet en meten wij het niet naar onze alledaagsche waarnemingen. Jezus in eene kribbe, Jezus aan het kruis, ziedaar feiten, die tot de natuurlijke orde, tot het gebied onzer gewone kritiek behooren. Maar de Zoon van God, ontvangen in den schoot eener maagd, maar herders die het lied der hemelen hooren, maar het leven van den Verrezene: ziedaar feiten waarvan de werkelijkheid niet door toepassing der gewone oordeelkunde kan bewezen worden, feiten die geene klaarblijkelijkheid hebben, zoo zij niet zedelijk klaarblijkelijk zijn, zoo zij niet volkomen passen in de lijst van het leven van hem aangaande wien zij verkondigd zijn, en niet

Sluiten