Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet sterven, haar leven zal niet uitgebluscht worden, want de menschheid sterft niet, en God sterft niet, en de ziel evenmin; de individueele ziel, die bidt en die zingt, zal niet sterven; de lofliederen der strijdende kerk worden voortgezet in den eeuwigen lofzang der hemelen. Hier beneden hebben wij het hemelsch lied geleerd: „Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen." Maar hier beneden zijn onze zangen gedempt, want er zijn tranen in onze harten en het is koud om ons heen. Maar het is een lied der engelen; eens zullen wij met hen zingen in de heerlijkheid des Heeren: Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen.

Nog één woord, alvorens ik eindig. Het bovennatuurlijke, zeiden wij, is het kenmerk van kerk. Er zijn wellicht onder u, die zich verblijden deze stelling te hooren verkondigen en die volkomen bereid zijn getuigenis af te leggen van hunne instemming. I)e kerk verkondigt het bovennatuurlijke, zeggen zij, en daarop verdedigen zij liet bovennatuurlijke, willen het aan anderen opdringen en allen buiten de kerk sluiten die deze stelling niet onderteekenen.

/ij verdedigen, zoo als men het noemt, de objectieve waarheid, maar zij bekommeren er zich geenszins over, of deze waarheid in hen zij, anders dan in het hoofd. O, dit is eene afdwaling erger dan de ontkenning, omdat er minder kans is dat men er van terugkome, omdat deze dwaling het verstand verduistert, het hart verhardt en het geweten verstompt. Hebt gij er over nagedacht, dat, als men van de kerk spreekt, men niet spreekt van eene instelling die gij ondersteunt, maar dat men van uzelven spreekt die gelooft. Als het bovennatuurlijke in de kerk is, moet het bovennatuurlijke in u zijn. Het bovennatuurlijke in u. dat is de nieuwe mensch, de mensch, in wien de liefde Gods daarin vervuld is, dat hij zijne broederen liefheeft. De nieuwe mensch, dat is de liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, matigheid. Het is door deze

Sluiten